Nedan kan du läsa mer om de projekt som beviljats medel:
 
 
Kunskapsproduktion, kommunikation och användning i det senmoderna Sverige: Biomedicinsk alkoholforskning som ett framväxande kunskapsfält
 
Sökande: Alexandra Bogren
Beviljat belopp: 2 413 000
 
Projektet strävar efter att ge en djupare förståelse för hur biomedicinsk alkoholforskning produceras, kommuniceras och används. Detta görs genom studier av tre centrala aktörer: (a) biomedicinska alkoholforskare, (b) politiker och andra intressenter (alkohol- och läkemedelsindustrin, frivilligorganisationer) samt (c) nya elektroniska medier. Forskningsfrågorna handlar om hur biomedicinska alkoholforskare producerar kunskap, hur denna kunskap används av politiker och andra intressenter, samt hur kunskapen sprids via nya elektroniska medier, särskilt hemsidor och bloggar för patientorganisationer. Det övergripande syftet är att kartlägga och förstå de samhälleliga konsekvenserna av det nya, biomedicinska sättet att begreppsliggöra effekterna av alkohol inom forskning, politik och media.
 
 
 
Individens ställning i missbruks- och beroendevården – en studie av brukarinflytande i praktiken
 
Sökande: Jessica Storbjörk
Beviljat belopp: 2 130 000
 
Under senare år har initiativ tagits för att öka brukarinflytandet i missbruks- och beroendevården. Detta har i första hand skett på kollektiv nivå och det är otydligt i vilken utsträckning och hur enskilda brukare har möjlighet att påverka vilken insats de får och dess utformning.
 
Syftet med "Individens ställning i missbruks- och beroendevården – en studie av brukarinflytande i praktiken" är att undersöka i vilken utsträckning brukare inom den kommunala missbruksvården och den landstingsbaserade beroendevården har möjlighet att påverka den vård de erbjuds och genomgår, utifrån dels brukarnas och dels deras bedömares perspektiv på processen. Sambandet mellan brukartillfredsställelse, kvarstannande i och utfallet av vården undersöks, liksom eventuella skillnader mellan olika brukargrupper och vårdgivare.
 
 
 

När Slösa blev köpmissbrukare: missbruk och medikalisering i Sverige 1965-2012


Sökande: Johan Edman

Beviljat belopp: 1 530 000

 

Syftet med projektet är att undersöka den medicinska förklaringsmodellens användning på ett antal tillstånd och beteendemönster beskrivna som missbruk i Sverige under åren 1965-2012. Projektet fokuserar sex fenomen som genomgått en medikaliseringsprocess: alkoholmissbruk, narkotikamissbruk, köpmissbruk, spelmissbruk, matmissbruk och sexmissbruk. Som komplement och kontrast ska även tobaksbrukets mer oklara status som ovana och/eller sjukdom samt några motsatta processer undersökas: alkohol- och narkotikamissbrukets relativa avmedikalisering under 1970-talet, homosexualitetsdiagnosens avskaffande 1979 och den senaste revisionen av Socialstyrelsens diagnosregister då ett antal sexuella preferenser ströks som sjukdomar.

 

FAS hemsida kan du läsa mer om vilka projekt som tilldelats medel.