Detta projekt analyserar temporala förändringar i Svensk dryckeskultur de senaste 50 åren utifrån ett genusperspektiv och med fokus på dryckessituationer. Under denna period har kvinnor i allt högre grad trätt in i arbetsmarknaden, utvidgat sina traditionella identiteter och ökat sin alkoholkonsumtion. För att uppnå en djupare förståelse av dryckeskulturen, dess könsspecifika karaktär och sociala processer är det nödvändigt att studera och kartlägga de situationer där svenskar dricker. Olika dryckessituationer påverkar mängden alkohol en person konsumerar, personens beteende under dryckestillfället samt möjliga negativa och positiva följder av alkoholkonsumtionen och hur dessa hanteras.

Kunskapen om olika dryckessituationer och dessa könsspecifika karaktär är idag begränsad i Sverige. Kvantitativa studier av förändringar i Svensk dryckeskultur har hittills varit begränsade till analyser av förändringar is självrapporterad årlig volym, dryckespreferenser samt frekvens av dryckestillfällen och berusningstillfällen.

I föreliggande projekt har vi en sällsynt möjlighet att analysera både kvantitativ och kvalitativ data som är jämförbar mellan länder (Sverige, Finland, Italien) över tid och av hög kvalité. Genom att använda både kvantitativ och kvalitativ ansats får vi en bättre möjlighet att belysa i vilken utsträckning dryckessituationer har varit könsspecifika, hur detta förhållande skiljer mellan olika dryckessituationer samt hur det har förändrats över tid.