Projektet kommer att undersöka hur centrala intressenter inom alkoholområdet använder begreppen alkoholmissbruk , alkoholberoende och riskdrickande . Bakgrunden är att det inom forskningen inte finns någon konsensus om hur de fenomen, som begreppen avser beteckna, ska förstås och förklaras, men att detta inte återspeglas i de officiella dokument som styr policy och behandlingsinsatser på området. Detta leder till en falsk konsensus, där olika aktörer riskerar att tillmäta samma begrepp olika innebörder, vilket förhindrar tydlig kommunikation mellan fältets aktörer, försvårar rationell planering och har en mängd negativa konsekvenser för de personer, på vilka begreppen tillämpas. Projektet syftar till att avhjälpa denna situation genom att undersöka vilken mening ett antal centrala intressenter tillskriver de tre begreppen. De grupper som kommer att undersökas är personer som arbetar med missbruksproblem inom (a) den kommunala socialtjänsten, (b) landstingens specialiserade  beroendevård, och (c) den lokala primärvården. Respondenterna kommer, i enlighet med den kvasiexperimentella faktoriella surveymetoden, ombes ta ställning till ett antal korta vinjetter, som beskriver fiktiva personers tidigare och aktuella dryckesmönster i ett antal centrala dimensioner. Metoden gör det möjligt att fastslå vilken unik effekt varje vinjettdimension har på bedömningarna, och därmed vilken mening olika intressenter tillskriver de tre begreppen. Analysen kommer att fokusera dels på skillnader i begreppsanvändningen totalt, dels på i vilken utsträckning de tre begreppen totalt sett tillmäts skilda eller likartade betydelser, dels om och på vilket sätt dessa betydelser varierar mellan olika intressentgrupper. Projektet väntas kunna bidra till bättre kommunikation och planering inom området. Medsökande är FD Lisa Wallander, Malmö högskola