- Sett i ett lite längre tidsperspektiv ligger den totala alkoholkonsumtionen i Sverige fortfarande på en relativt hög nivå, trots den aktuella nedåtgående trenden, menar Mats Ramstedt. Under 2012 drack man i Sverige fortfarande omkring 1 liter ren alkohol mer per person om man jämför med mitten av 1990-talet eller omkring 15 procent mer per person

 
- När införselkvoterna avskaffades 2004 och alkoholkonsumtionen i Sverige nådde rekordnivåer var det inte många som förutspådde den nedgång vi nu ser i våra data, säger Mats Ramstedt, alkoholforskare på SoRAD. Mekanismerna bakom konsumtionsutvecklingen tycks vara mer komplexa än vi trodde och det blir en viktig uppgift för alkoholforskningen att studera detta närmare.
 
Alkoholkonsumtionen uppvisar betydande regionala skillnader med närmare dubbelt så hög konsumtion i län med den högsta konsumtionen i jämförelse med de län som har lägst konsumtion. Storstadslänen (Stockholm, Västra Götaland, Skåne) samt Hallands län har en relativt hög konsumtion bland både kvinnor och män medan Norrlandslänen generellt har en lägre konsumtion
 
Mest alkohol köps på Systembolaget
 
Det är på Systembolaget som de största mängderna alkohol inhandlas i Sverige. Totalt sett stod Systembolaget för 63 procent av alkoholkonsumtionen under 2012. Systembolagets andel har ökat kraftigt under senare år och var som lägst 2004 med 46 procent. Under 2012 stod vin för 42 procent av all alkohol som dracks i Sverige och därmed för den största andelen av den totala konsumtionen. Av allt vin som dricks i Sverige kommer över 85 från Systembolaget med motsvarande andelar för starköl och sprit på 62 respektive 45 procent.
 
Om undersökningen
SoRADs undersökning inleddes i juni år 2000 och är baserad på både försäljningsstatistik (registrerad alkoholkonsumtion) och självrapporterade uppgifter om resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning (oregistrerad alkoholkonsumtion). De självrapporterade uppgifterna bygger på telefonintervjuer (genomförda av Synovate) med 1500 slumpmässigt utvalda svenskar varje månad dvs. totalt 18 000 personer per år. I denna intervjuundersökning ställs även frågor om alkoholvanor som möjliggör att man får en bild av hur konsumtion och dryckesmönster utvecklas i olika grupper av befolkningen.
 
Årsrapporten hittar du här.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Mats Ramstedt, 08-12345502, 070-0011219, mats.ramstedt@sll.se