”Tal om Tobak 2012” är en rapport som sammanställer den tobaksstatistik som löpande tagits fram i SoRADs Monitor-projekt under perioden 2003- september 2012, där tyngdpunkten ligger på oregistrerade delmängder av cigaretter och snus. Den oregistrerade delen av tobakskonsumtionen är den som inte skattas i Sverige, och därför inte återfinns i den officiella statistiken, som exempelvis tobak som köpts utomlands eller köp av smuggelcigaretter och snus. Vid beräkningar av hur mycket tobak som konsumeras totalt utgör denna del en viktig pusselbit och rapporten är den enda beräkning i Sverige som tar detta i beaktande.
Beräkningarna för år 2011 visar på en nedgång för cigaretter som förts in till Sverige från resa utomlands samtidigt som köp av smuggelcigaretter ökade kraftigt. Sammantaget sker en minskning av den oregistrerade delen från år 2010 till år 2011. På grund av ett programmeringsfel ska dock den resandeinförda tobaken tolkas med försiktighet (se mer om detta i rapporten, avsnittet om Data och metod). Den registrerade delen ökade dock under denna period varför konsumtionen av cigaretter ökade totalt under år 2011.
 
Rapporten kan du läsa här: Tal om tobak 2012 (478 Kb) .