Ämnesbeskrivning
På SoRAD studeras alkohol- och drogfrågor ur olika samhällsvetenskapliga perspektiv. Forskningen är för närvarande indelad i tre olika teman. (1) Konsumtionsvanor, problem och normer där forskningen syftar till att generera kunskap om bruk och missbruk av alkohol och andra droger i samhället, hur konsumtionsvanorna förändras och sammanhänger med olika problem samt vilken roll alkohol och andra droger spelar i människors liv. (2) Alkohol- och drogpolitik där analyser görs av politikens grunder, dess konkreta utformning och genomförande samt vilka effekter och konsekvenser som kan kopplas till de olika åtgärderna. (3) Missbruk och beroende – samhällsreaktioner, behandling, återhämtningsprocesser där analyser görs av samhälleliga definitioner och reaktioner på missbruk, socialekologiska studier av hjälpsystemet samt studier av återhämtningsprocesser från missbruk och beroende.
Forskning om tobak, dopning, läkemedel och spel kan också ingå i forskningsområdet.
 
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för professorn avser i första hand forskning kring alkohol- och drogfrågor utifrån sociologiska perspektiv. Undervisning och handledning inom ramen för anställningen ingår liksom att föra ut forskningsresultat i populärvetenskaplig form. SoRAD finansieras till stor del genom externa forskningsanslag, varför det är av stor vikt att ta initiativ till och medverka i utvecklandet av nya forskningsprojekt. I arbetsuppgifterna kan även komma att ingå ett övergripande ansvar för SoRAD: s ekonomi, administration och personal.
 
Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, samt förmåga att leda verksamhet och personal.
Den vetenskapliga skickligheten skall ha visats genom självständiga samhällsvetenskapliga forskningsinsatser inom forskningsområdet som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning skall tillmätas betydelse. Den pedagogiska skickligheten skall ha visats genom undervisning inom såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå. Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.
Den sökande skall ha såväl förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet som i övrigt krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästes vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, inte minst genom dokumenterad förmåga att inom det aktuella ämnesområdet omsätta sociologisk teori i kvantitativ och/eller kvalitativ forskning.
 
Stor vikt fästes vid
• Förmåga att leda verksamhet och personal samt vid administrativ skicklighet.
• Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
• Att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från
externa finansiärer.
 
Vikt fästes vid
• Framgångsrik forskarhandledning visad genom aktiv handledning av minst en forskarstuderande fram till godkänd disputation.
• Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 
Meriterande är följande.
• Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande om minst 7,5 högskole¬poäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
• Genomgången forskarhandledarutbildning.
 
Övriga upplysningar
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland professorerna ser fakulteten gärna att kvinnor söker anställningen.
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden skall vara beredd att inom ett par år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.
 
Kontaktuppgifter
Upplysningar om tjänsten lämnas av föreståndare Börje Olsson, tfn: 08-674 70 50, e-post: borje.olsson@sorad.su.se, samt ställföreträdande föreståndare Jenny Cisneros Örnberg, tfn: 08-16 36 03, e-post: jenny.cisneros@sorad.su.se
Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras av handläggare Kajsa Ljung,
tfn 08-16 20 48, e-post: kajsa.ljung@su.se
Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (SACO), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST) tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.
 
Ansökan
För att söka denna anställning ber vi dig att använda Stockholms universitets webbansökningsformulär.
Till ansökningsformuläret för denna anställning
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Mall för ansökan om anställning som lärare och universitetets anställningsordning finns på www.su.se/nyanstallning.
 
För ytterligare information
Stockholms universitet: www.su.se
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD: www.sorad.su.se