Sedan 2008 har Folkhälsomyndigheten i forskningsstudien Swelogs intervjuat flera tusen slumpvis utvalda personer i åldrarna 16-84 år vid flera tillfällen om spel om pengar. Informationen har bidragit till ny kunskap om vad som påverkar varför personer får spelproblem och vad som kan underlätta eller försvåra att man kommer ur ett problemspelande.

Vi har på SoRAD nu fått i uppdrag att genomföra en fördjupad kvalitativ intervjustudie om betydelsen av spel om pengar i olika personers liv. Specifikt innehåller intervjun frågor om hur personen upplevt sitt spelande, om det skett några förändringar i spelande över tid och vad som i så fall påverkat det. Vi kommer också att fråga om spelandets eventuella baksidor för personen, hur de har förändrats över tid och om personen sökt hjälp för att hantera dessa.

Intervjustudien kommer att påbörjas i januari 2016 och består av ca 40 telefonintervjuer med spelare som tidigare deltagit i den kvantitativa undersökningen.

Resultaten redovisas så att ingen kommer att kunna se vad någon enskild person svarat. Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och de uppgifter som lämnas till våra intervjuare är skyddade av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, 24 kap 8 §). I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur information om de som intervjuas får behandlas. SoRAD vid Stockholms universitet är ansvarig för de uppgifter som samlas in.

Om du är intresserad av tidigare resultat från Swelogs, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Du är välkommen att ringa eller skriva till oss om du har några frågor.

 

 

 

 

 

Eva Samuelsson

Intervjuare

Tel 08-16 17 54

E-post: eva.samuelsson@sorad.su.se

 

 

 

 

 

Kristina Sundqvist

Intervjuare

Tel: 08-16 14 25

E-post: kristina.sundqvist@sorad.su.se