Allmänna frågor

Vad vidtar Stockholms universitet för åtgärder för att skydda personal och studenter från att smittas?

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer gör Stockholms universitet löpande ställningstaganden och åtgärder. Dessa uppdateras löpande i universitetets information till studenter och medarbetare.

Stänger universitetet?
Universitetet ställer om till andra arbetsformer. Regeringen uppmanade 17 mars alla landets lärosäten att övergå till distansundervisning. Stockholms universitet hörsammar denna uppmaning och från och med 18 mars 2020 och tills nya besked ges ska ingen undervisning fysiskt bedrivas i universitetets lokaler. Målsättningen är att kurser och program så långt det är möjligt ska genomföras som planerat, men bedrivas på distans.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till arbetsgivare är att tillse att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt. Universitetet följer myndighetens råd vilket innebär att medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det, efter samråd med ansvarig chef. Om ytterligare beslut fattas om lokala föreskrifter avseende universitets utbildning och verksamhet kommer dessa publiceras på universitetets webbsida.

Är lokalerna öppna?
Universitetets lokaler på campus kommer från och med 18 mars bara vara öppna för anställda och samtliga studieplatser kommer att stängas av tills vidare. Biblioteket inför en service där beställda böcker kan hämtas ut under en timme om dagen. Mer information om detta på su.se/biblioteket.

Vilka områden avråder Stockholms universitet från resor till?
Stockholms universitet avråder i enlighet med Utrikesdepartementets rekommendationer från resor utomlands med anledning av konsekvenser av coronaviruset. Se UD:s webbplats för den senaste informationen.  

Kommer universitetet redovisa eventuella fler fall av covid-19-smittade studenter eller medarbetare?
Eftersom Smittskydd Stockholm upphört med aktiv smittspårning bland allmänheten bedömer universitetet att det inte är realistiskt att kunna följa smittskyddsläget i samma utsträckning som tidigare och kommer därför inte redovisa fler fall.

För studenter

Undervisning

Varför genomförs inte all undervisning på distans under resten av våren?
Regeringen uppmanade 17 mars alla landets lärosäten att övergå till distansundervisning. Stockholms universitet hörsammar denna uppmaning och från och med 18 mars 2020 och tills nya besked ges ska ingen undervisning fysiskt bedrivas i universitetets lokaler. Målsättningen är att kurser och program så långt det är möjligt ska genomföras som planerat, men bedrivas på distans.

Hur ska jag som student göra med mina kurser? Vad gäller för min kurs?
Kontakta din kursansvariga för vad som gäller för din kurs.

Var kan jag hitta information om distansundervisning?
Du kan hitta samlad information om att studera på distans via www.su.se/livetpadistans.

Vad gäller för mig som gör/ska göra VFU?
Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Vad gäller för mig som utbytesstudent eller på MFS?
Här finns mer information.

Studielån och försäkringar

Vad händer med mitt studielån om min kurs/utbildning inte kan fortgå som planerat på distans?
Regeringen har fattat nya beslut om vad som gäller för dig som har studielån. CSN har information om detta på deras webbplats som du når genom att klicka här. 

Universitetet utomlands jag studerar vid har stängt ner undervisningen. Vad händer med mitt studielån nu när jag inte tar mina poäng?
Information om detta finns hos CSN, se med anledning av coronaviruset.

Vad gäller för de försäkringar jag har som student när undervisningen sker på distans?
Kammarkollegiet har sammanfattat frågor och svar kring försäkringar för dig som student. De hittar du genom att klicka här.

Stöd och information

Vilka verktyg finns för att kunna studera hemifrån?
www.su.se/livetpadistans hittar du tips om verktyg du kan använda för att studera på distans.

Var kan jag skriva ut?
Studenter kan använda skrivarna i Frescatibiblioteket under bibliotekets öppettider

Vad händer med anteckningsstöd?
Anteckningsstöd ges precis som tidigare/vanligt under den period undervisningen ges digitalt. Studentavdelningen arvoderar studenten som arbetar som anteckningsstöd.
På Studera med funktionsnedsättning finns mer information och kontaktuppgifter.

Har universitetet gjort ett massutskick med information om det nya coronaviruset/infektionssjukdomen covid-19 till alla studenter?
Information skickades ut till alla studenter under kvällen 17 mars angående övergång till distansundervisning. Universitetet är mycket selektivt när det gäller massutskick till alla studenter, men uppdaterar information löpande till studenter och medarbetare här:
•    Information till studenter och medarbetare om coronaviruset
•    Information for students and staff about the coronavirus

För medarbetare

Distansarbete/Distansundervisning

Folkhälsomyndigheten säger att jag ska jobba hemma. Vad gäller på SU?
Universitetsledningen uppmanar alla verksamheter att möjliggöra så att medarbetare kan arbeta hemifrån, efter samråd med ansvarig chef.

Var kan jag hitta stöd och information om distansarbete.
På samlingssidan www.su.se/livetpadistans hittar du stöd och råd kring distansarbete.

Jag har precis kommit hem från ett område där smittspridning pågår, vad gäller för mig?
Medarbetare som varit utomlands ska arbeta hemma i två veckor. Kontakta chef för information om möjligheter att arbeta hemifrån.

Vi har en inresande forskare/besökare/student från ett område där smittspridning pågår, ska jag be den personen att jobba hemifrån?
Samma regler gäller för inresande forskare/besökare/studenter som för egna medarbetare. Alla planerade besök från samarbetspartners/gäster/studenter från andra länder avbokas tills vidare. Medarbetare som varit utomlands ska arbeta hemma i två veckor. Kontakta din chef.

Jag vill inte gå till jobbet eftersom det där finns kollegor som varit i områden med smittspridning. Får jag arbeta från hemmet?
Det är din chef som bestämmer om du får arbeta hemifrån.

Kan min chef beordra mig att stanna hemma?
Ja, din chef kan beordra dig att jobba hemma. Du och din chef ska i dialog besluta vilka arbetsuppgifter du kan utföra. Lön får du som vanligt om chefen bestämt att du ska jobba hemifrån.

Min chef har beordrat mig hemarbete, men jag håller inte med. Kan jag komma till jobbet?
Nej, det är chefens beslut som gäller.

Får man ta hem jobbutrustning, exempelvis stationära datorer, om man behöver jobba hemma en längre period?
Det kan absolut vara möjligt om det är utrustning du behöver i tjänsten. Ta kontakt med din prefekt eller chef som är den som fattar beslut om detta.

Kan jag arbeta hemifrån för att undvika att smitta andra eller bli smittad?
Ja, här hittar du tips om verktyg du kan använda om du behöver arbeta hemifrån. Även Universitetsläraren har gjort en artikellista med metodartiklar inom digitalisering som du hittar genom att klicka här.

Var hittar jag stöd och information om att undervisa på distans?
På samlingssidan www.su.se/livetpadistans hittar du stöd och verktyg för att undervisa på distans.

Lärplattformen Athena verkar överbelastad, varför kan vi inte återgå till att använda Mondo?

Belastningen på Athena har ökat kraftigt under de senaste veckorna. Leverantören utökar kapaciteten så snabbt det är möjligt och nu börjar Athena åter fungera stabilt. Att återgå till den tidigare lärplattformen Mondo är inte ett alternativ. Mondo har inte uppdaterats på länge och det går inte att garantera att systemet kommer att fungera.
Kapaciteten i lärplattformen Athena

Vem bestämmer hur mycket jag kan förändra kursen jag undervisar nu när den ska ges på distans?
Det är kursansvarig lärares ansvar att söka lämpliga alternativa undervisnings- och examinationsformer. I den mån avsteg från kursplan behöver göras, till exempel vad gäller att hitta nya examinationsformer eller alternativ till obligatoriska moment, ska dessa beslutas av prefekt eller av prefekt delegerad beslutsfattare. Beslut om avsteg från kursplan ska dokumenteras. 

Vad gäller för doktorandstudier och disputationer?
Se separat artikel här

Är personalgymmet öppet?
Med anledning av spridningen av covid-19 och personalsäkerheten har beslut tagits att tills vidare hålla personalgymmet stängt.

Resor/utbyten

Kan universitetet stoppa mina planerade tjänsteresor?
Ja, alla tjänsteresor ska godkännas av närmaste chef. Tjänsteresor utomlands beviljas inte under rådande omständigheter utifrån Utrikesdepartementets rekommendationer. Endast verksamhetskritiska resor inom Sverige beviljas. Vad som anses verksamhetskritiskt beslutas av ansvarig chef. Alla tjänsteresor som bokas efter 9 mars ska vara om- eller avbokningsbara, se Information till medarbetare om resor med anledning av coronavirusutbrott

Kan universitetet stoppa min privata resa?
Nej, universitetet kan inte stoppa din privata resa. Universitetet avråder dock alla medarbetare och studenter att resa utomlands i enlighet med UD:s avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen.

Jag arbetar som utbyteskoordinator/-handläggare, vad gäller för utbyten?
Aktuellt om coronaviruset gällande utbyten

Vad gäller för internationella studenter?
Studentavdelningen har tagit fram en FAQ som riktar sig till nyantagna internationella studenter och som tar upp vanliga frågor och svar kring coronavirusets eventuella påverkan på studiestarten: Q&A on the coronavirus for newly admitted students

Vad händer med internationella rekryteringar?
EU-medborgare eller har beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska fortsatt få resa in. Migrationsverket prövar ärenden om uppehållstillstånd på samma grunder som i vanliga fall. Läs mer här.

Administration/Ekonomi

Vilka regler gäller vid sjukanmälan/sjukskrivning?
Personalavdelningen har samlat aktuell information här: Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset

Vem tar hand om posten just nu?
Vad gäller postöppningen för universitetet centralt så sker den som vanligt. Den fysiska post som kommer till Bloms hus tas om hand om. På institutioner och avdelningar behöver man ha rutiner för att hantera den fysiska posten, det vill säga, någon behöver bevaka och ta hand om den. 

Hur ska vi göra med utlämnande av handlingar?
Skyldigheten att lämna ut handlingar och bevaka e-post gäller som vanligt. Finns det svårigheter att komma åt handlingar hemifrån får man höra av sig till IT eller registrator. Juristfunktionen hjälper som vanligt till med sekretessprövning.

Vad gäller för mig som tentavakt vid inställd salstenta?
Med anledning av att flera institutioner har ställt in salstentor har frågan om utbetalning av lön till inbokade tentavakter uppkommit. Om det finns schemalagda arbetspass och du som arbetstagare har tackat ja till passet, då har ni ingått ett bindande anställningsavtal. Detsamma gäller om ni muntligen har överenskommit om arbetspassen. Detta innebär att du har rätt att kompenseras även om passet avbokas.

Vad gäller om min institution/avdelning åsamkas extra kostnader pga coronaviruset?
Varje institution/avdelning bär sina egna kostnader, precis som vid andra oförutsedda händelser. 

Hur ska jag planera semestrar?
Avvakta beslut om semesteransökningar för medarbetare tills du har en god helhetsbild av vad som krävs för verksamheten under sommaren. Läs mer här

Bokningar

Vad gäller när min institution/avdelning nu gått över till distansundervisning och centrala lärosalar behöver avbokas i schemat?
Bokade centrala lärosalar kommer att debiteras lokalhyra enligt det planerade schemat så som det såg ut 17/3. Schemat framöver får dock ändras för att återspegla det nya läget: I TimeEdit finns det numera en abstrakt lokal ”Distansundervisning – se Athena” som kan användas i schemat för att ersätta befintlig fysisk lokal, och en undervisningstyp ”På distans via Zoom” att lägga till på schemabokningarna.

Vad gäller om externa aktörer vill avboka arrangemang i universitetets lokaler?
Vanliga avbokningsregler gäller.