Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden.

Uppdaterad den 29 maj. Uppdaterat markerat med "Nytt!"

Om universitetets verksamhet

 • Nytt! Kravet på distansundervisning lättas upp. Regeringen meddelade den 29 maj att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni. Beskedet överensstämmer med rektors beslut att delvis återgå till campusförlagd undervisning under hösten i den takt det är möjligt. Delar av undervisningen kommer att behöva ges på distans för att minska smittspridningen. Rekommendationer om social distansering och att begränsa antalet personer som samlas till max 50 personer kvarstår. För verksamheten gäller fortsatt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ytterligare förtydligande och beslut rörande Stockholms universitet kommer att diskuteras i universitetsledningen och berörda organ inom kort. Information om universitetets ställningstaganden utifrån detta kommer att uppdateras löpande. Läs rektors blogg ”Nya besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten”.
   
 • Distansundervisning: Regeringen uppmanade 17 mars alla landets lärosäten att övergå till distansundervisning. Stockholms universitet har hörsammat denna uppmaning och från och med 18 mars 2020 och tills nya besked ges ska ingen undervisning fysiskt bedrivas i universitetets lokaler. Målsättningen är att kurser och program så långt det är möjligt ska genomföras som planerat, men bedrivas på distans.

 • Webbaserad undervisning till och med 30 augusti: Från och med 31 augusti planerar universitetet att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. För höstterminens första del planeras en kombination av undervisning via webb och undervisning på campus. Detaljerad planering för höstterminen görs av institutionerna. Planeringen meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt och senast den 15 juli. Hänsyn måste tas till att det tar tid att ställa om undervisningen. Exempelvis kan kurser som startar webbaserat behöva avslutas på samma sätt. I vissa fall kan det vara motiverat att redan nu planera för webbaserad undervisning under första delen av höstterminen, till exempel för kurser där det är alltför resurskrävande att planera för både webb- och campusalternativ.

 • Kurser, examinationer och kursplaner: Det är kursansvarig lärares ansvar att söka lämpliga alternativa undervisnings- och examinationsformer. I den mån avsteg från kursplan behöver göras, till exempel vad gäller nya examinationsformer eller alternativ till obligatoriska moment, ska dessa beslutas av prefekt. I första hand uppmanas universitetets lärare och prefekter att finna alternativa former för undervisning och examination, och i andra hand kan institutionen besluta att senarelägga vissa moment. Frågor om kurser eller examinationer besvaras av kursansvarig lärare eller studierektor på institutionen.

 • Undantag från distansundervisning: Den 28 april beslutade rektor i enlighet med undantagen i Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undervisning och examination i SU:s lokaler eller annan lämplig plats för vissa laborationer, fältkurser och andra praktiska moment kan tillåtas efter särskilt beslut av ansvarig dekan. Undantag får enbart medges om det finns synnerliga skäl och under förutsättning att risken för smittspridning kan minimeras. En särskild riskbedömning ska göras i varje enskilt fall. Beslut får inte vidaredelegeras längre än till fakultetsnämndsnivå. Eventuella frågor kan riktas till respektive dekan.

 • Lokaler: Universitetets lokaler på campus är från och med 18 mars bara öppna för anställda och samtliga studieplatser är stängda tills vidare. Biblioteket har infört en service där beställda böcker kan hämtas ut under en timme om dagen.

 • Arbeta hemifrån: Folkhälsomyndighetens allmänna råd till arbetsgivare är att tillse att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt. Universitetet följer myndighetens råd vilket innebär att medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det, efter samråd med ansvarig chef.

 • Minimera smittspridning: Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom samt stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk. Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin. Karensdagen är borttagen för att det ska vara lättare för fler att hålla sig hemma vid sjukdom. Har du lättare symptom och känner att du egentligen skulle orka arbeta hemifrån, kontakta chef för att komma överens om hur detta kan genomföras.

Om resor

 • Avrådan från resor: Universitetet avråder alla medarbetare och studenter att resa utomlands i enlighet med UD:s avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder. UD har 13 maj förlängt sin avrådan till att gälla fram till och med den 15 juli 2020

 • Återvända till Sverige: UD rekommenderar att svenska utlandsresenärer bör överväga att snarast möjligt återvända till Sverige. Stockholms universitet rekommenderar studenter utomlands att undersöka möjligheten att fullfölja sina utbytesstudier hos värduniversitetet på distans från Sverige. Kontakta din heminstitution vid Stockholms universitet om du har frågor eller funderingar. Det kan komma att bli mer komplicerat att resa. Stockholms universitet uppmanar därför studenter att snarast möjligt se över sina möjligheter att resa hem till Sverige. Klicka här för mer information om utbyte/Minor Field Studies.

 • Utbyten och besök avbokas: Alla utbyten (studenter och medarbetare) samt planerade besök från samarbetspartners och gäster från andra länder avbokas tills vidare.

 • Tjänsteresor: Stockholms universitet beviljar inga tjänsteresor internationellt, och endast verksamhetskritiska resor inom Sverige. Vad som anses vara verksamhetskritisk resa beslutas av ansvarig chef.

 • Bokningar: Alla tjänsteresor ska bokas med om- eller avbokningsbara biljetter. Resor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.

Om evenemang

Rektors blogg och meddelanden från rektor

 

Aktuell information hos ansvariga myndigheter

Ansvariga myndigheter uppdaterar information om utvecklingen och rekommendationer löpande. Aktuell information finns även på WHO:s webbsidor, se alla länkar nedan: