Dessa verktyg har granskats av tekniker, jurister och pedagoger för att säkerställa att systemen i tillräcklig grad klarar de krav som ställs på vår verksamhet. 

Nu när hela världen ställer om till distansarbete så ökar naturligtvis pressen på leverantörerna av dessa verktyg som inte har dimensionerat sin verksamhet efter det nuvarande läget. 

Mot bakgrund av detta finns det anledning att göra vissa juridiska påpekanden:

  1. Stockholms universitet har en skyldighet att se till att det finns personuppgiftsbiträdesavtal för de verktyg vi använder. Detta innebär att det inte är acceptabelt att använda gratistjänster om dessa erbjuds utan sådant avtal. 
  2. Vid inköp av tjänster gäller lagen om offentlig upphandling. Stockholms universitet har ramavtal eller vanliga avtal för leverans av vissa tjänster. Kan tjänsten skaffas genom detta avtal så ska den leverantören användas. Finns inte tjänsten tillgänglig genom universitetets avtal ska tjänsten upphandlas. Det finns förutsättningar i lagen om offentlig upphandling för avsteg från den normala hantering av upphandlingar som kan bli tillämpliga i extraordinära situationer som den nu aktuella Corona-pandemin. Detta förutsätter att det råder synnerlig brådska att genomföra upphandlingen och att brådskan inte beror på omständigheter som myndigheten råder över och som inte heller kunnat förutses av myndigheten. Sådana avsteg beslutas alltid av universitetsdirektören.
  3. Utbildning ska fortsatt bedrivas på lika villkor. Vid användning av olika verktyg är det därför viktigt att ta hänsyn till olika studenters förutsättningar att använda olika verktyg. Tillgången till såväl utrustning som teknisk kunskap varierar stort mellan studenter. 
  4. Studentens datorer och mobiltelefoner är deras egna. Det är inte tillåtet att kräva av studenter att de ska installera programvaror som på ett otillbörligt sätt utnyttjar information om deras utrustning eller läser annan information som lagras på samma enhet. 
  5. Kraven på dokumentation och bevarande av allmänna handlingar gäller allt jämt. Det innebär att information som inkommer, upprättas eller skickas i olika verktyg ska bevaras på samma sätt som gäller för informationen i vanliga fall.