Det Marinekologiska Laboratoriet (MEL) vid DEEP utför provtagningar och analyser av vattenkemi, plankton, bottendjur och makrofyter (växter och alger), med särskilt med fokus på Östersjön. Verksamheten är ackrediterad genom Swedac och vi är ett ledande laboratorium inom flera områden, bland annat närsaltanalyser.

Grunden för verksamheten är flera långsiktiga provtagningsprogram där vi följer Östersjöns miljöförhållanden i fria vattenmassan och på mjuk- och hårdbottnar, övervakning som integreras med ekologisk forskning (LTER). Långa tidsserier, varav vissa påbörjades redan på 1970-talet, blir allt värdefullare för att förstå Östersjöns ekologi och vad som styr förändringar orsakade av övergödning och klimat. De regelbundna provtagningarna är också en viktig plattform för olika forskningsprojekt, som tar prover samordnat med miljöövervakningen och får tillgång till grundläggande data. Provtagningarna sker i samverkan med Östersjöcentrum. Vi utför på förfrågan flera olika typer av analyser.

Verksamheten delas in i tre enheter, gå vidare in på respektive enhets sida för mer information:

MEL-Pelagial

är specialister på pelagialens (fria vattenmassans) vattenkemi och växt- och djurplankton. Vi är 11 personer som jobbar med allt från provtagning, kemiska och biologiska analyser, forskning och miljöanalys. Verksamhetsansvarig är Jakob Walve.

MEL-Bentos

är specialister på faunan av evertebrater (ryggradslösa djur) på mjuka sedimentbottnar. Till detta kommer olika projekt som rör förorening och restaurering av sediment. Verksamhetsansvarig är Jonas Gunnarsson.

MEL-Fytal

är specialister på fytalzonens växter, alger och tillhörande djur, huvudsakligen hårdbottnar med blåstång och andra alger. Verksamhetsansvarig är Susanne Qvarfordt.