Sammanfattning

Bladlöss är skadeinsekter av stor betydelse över hela världen. Genom att livnära sig från växternas ledningsrör undandrar de direkt näring från växterna.  Skador av angrepp syns ofta som bladinrullning, gula eller svarta bladfläckar eller andra växtdeformationer. Deras roll som skadeinsekter hänger också samman med att de överför virussjukdomar. Bladlusangrepp hanteras inom jordbruket med bekämpningsmedel, vilka kan utgöra ett hot mot miljön. Ett alternativt angreppssätt kan vara att identifiera och karakterisera genetiska faktorer som bidrar till bladlusresistens, samt medel som inducerar resistens, med avsikten att utnyttja denna kunskap i förädlingsprogram.

Syftet med denna avhandling var att identifiera sådana resistensgener och karakterisera deras roller i samspelet mellan växt och bladlus. Detta genomfördes med två angreppssätt. För det första klonades två förmodade bladlusresistensgener från korn och överfördes till Arabidopsis och  korn och effekterna av transformationen undersöktes på två bladlusarter.  Generna var CI2c som kodar för en kymotrypsinhämmare och LOX2.2. som kodar för ett lipoxygenas.  Bladlusarterna var havrebladlus (Rhopalosiphum padi L.) som är en skadegörare på viktiga sädesslag och generalisten persikbladlus (Myzus persicae Sulzer) som är skadegörare på växter tillhörande mer än 40 olika familjer. Effekterna av transformation studerades också med avseende på uttrycket av andra försvarsrelaterade gener i de transformerade plantorna.  Det andra angreppssättet var att behandla plantor med luftburna ämnen och studera i vad mån detta framkallade resistens, följt av tester med havrebladlus på de behandlade växterna.

Studierna med överuttryck av CI2c visade att genprodukten i Arabidopsis gav en övergående reducering av persikbladlusens fruktsamhet, men i korn indirekt minskade samma arts undvikande av plantan på grund av att plantans försvar trycktes ned. Transformationen hade ingen effekt på havrebladlusens beteende eller fruktsamhet. Överuttryck av LOX2.2. i korn påverkade uttrycket av andra gener som regleras av jasmonsyra och minskade kortvarigt fruktsamheten både av havrebladlus och persikbladlus. Studierna med behandling av luftburna ämnen gav stöd för idén att bladlusresistens kan framkallas med denna metod. Flera försvarsgener visade högre uttryck efter behandling med metylsalicylat, metyljasmonat och (Z)-3-hexen-1-ol. Av dessa tre undersökta ämnen, visade metyljasmonat den största potentialen som försvarsframkallande ämne, då den orsakade kortvarig reducering av fruktsamhet hos bladlusen.

Sammanfattningsvis stöder denna avhandling idéerna att korngenerna CI2c och LOX2.2. spelar en roll i bladlusresistens och att viss bladlusresistens kan framkallas genom externa faktorer. Bladlössen kan direkt påverkas av genprodukten eller det kan finnas en indirekt effekt, som orsakas av förändringar i genuttryck av andra gener som är inblandade i växtens försvar. De observerade negativa effekterna på bladlössen var av måttlig omfattning och det är troligt att de var för sig inte har någon stark negativ effekt, men att de kan bidra till att förmedla bladlusresistens.