Forskarna uteslöt eller tillförde extra pollen för hand i studien, för att se hur det påverkade äppelskörden. I normalfallet är det honungsbin, humlor och vildbin som pollinerar äppelodlingar, och de gör därmed odlarna en stor tjänst eftersom befruktning för hand är för tidsödande för att gå runt ekonomiskt.

Foto: Ulrika Samnegård.

– Jag hoppas att denna studie ska öka medvetenheten om hur viktig pollination och speciellt pollination med kompatibelt pollen kan vara, dels för att det ökar äppleskörden, men också för att det bidrar till ökad lagringstid för producenter och för att det förbättrar egenskaper som konsumenter gillar, säger Ulrika Samnegård som är forskare vid Lunds universitet och University of New England, Australien, men som delvis genomförde forskningen då hon var forskare vid Stockholms universitet.

Vid pollinering med tillräcklig mängd kompatibelt pollen (pollen från en annan matchande äppelsort) ändras koncentrationen av vissa mineraler och framförallt balansen mellan kalium och kalcium i äpplet. Denna ändring i kalium- och kalciumbalansen är det som forskarna tror gör att risken minskar för äpplena att utveckla lagringssjukdomar. Studien visar också att äpplena blir fastare vilket är kopplat till kvalitéer som äppelätare uppskattar.

– Vår studie visade på att pollinationen i odlingarna kan förbättras. Därför hoppas jag att den ska sporra odlare till att jobba för att få fler vilda pollinatörer till odlingarna, eftersom de ofta är väldigt effektiva pollinatörer av egen kraft, men också för att deras närvaro troligen ökar effektiviteten av honungsbina, säger Ulrika Samnegård.

Forskarna menar också att det dessutom behövs mer forskning på hur man kan optimera placeringen av äppelsorter inom odlingar för att underlätta spridning av pollen mellan kompatibla äppelsorter och därmed förbättra effekten av pollination.

Äppelblommor. Foto: Ulrika Samnegård.

Tips och tricks för att göra miljön gynnsam för humlor och vildbin – för ditt äppelträds bästa

  • Bin behöver mat hela säsongen, så det är bra att odla bra växter som ger mat när det inte är säsong för just äpplen:

- Tidigt blommande vedartade växter såsom sälg, slån, hagtorn och rönn uppskattas mycket av humledrottningar och hjälper dem i etableringsfasen.

- Blommande örter, såsom vilda ängsväxter och odlad rödklöver, ger bra mat senare på säsongen.

  • Bina behöver även boplatser och övervintringsmöjligheter vilket kan skapas genom att:

-  Lämna stenrösen och stenmurar

- Låta kanterna runt odlingen stå orörda så att högt gräs och tuvor kan växa till

- Lämna gärna ytor av bar mark i form av sand då dessa platser är perfekta för sandbinas bobyggen. Andra bin bygger bon i håligheter i död ved eller i bihotell.

 

Läs den vetenskapliga artikeln här: Samnegård, U., P.A. Hambäck and H. Smith. 2019. Pollination treatment affects fruit set and modifies marketable and storable fruit quality of commercial apples. Royal Society Open Science