I studien undersökte forskarna undervattensväxternas betydelse för resten av ekosystemet i 32 skärgårdsvikar längs Östersjökusten.

Östersjöns skärgård. Foto: Joakim Hansen

– När mångfalden av växter är hög blir också växtsamhällena tätare i och med att små ”marktäckande” växter blandas med glesare växter som växer högt upp mot vattenytan. Det gynnar i sin tur både gädd- och abborr-yngel samt vattenkvalitet, säger doktoranden Åsa Austin på Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) vid Stockholms universitet. 

Frilevande undervattensväxter. Foto: Åsa Austin Nilsson


De täta växtsamhällena gör att rovfisken har fler undervattensväxter att lägga sina ägg på.  Dessutom kan rovfiskynglen få både skydd och föda i dessa ofta täta undervattensdjungler när de väl kläcks från äggen. Vattnet blir klarare när växterna tar upp näring och konkurrerar ut växtplankton. Täta undervattensdjungler saktar också ned vattenrörelsen vilket gör att sedimentpartiklar sjunker till bottnen, vilket också gör vattnet klarare.

Foto: Joakim Hansen


Höga naturvärden om värdefulla områden skyddas
Det är sedan tidigare känt att undervattensväxter som ålgräs och fleråriga alger som blåstång är viktiga för naturvärden som fiskreproduktion, motverkande av erosion och upptag av näringsämnen, men denna studie visar att även mångfalden av växter spelar in: 
– Vi studerade grunda vågskyddade skärgårdsvikar, där vi i Östersjön ofta har en högre mångfald av rotade vattenväxter än i jämförbara vikar på västkusten. Förklaringen är att det bräckta vattnet i Östersjön tillåter en blandning av marina, brackvatten- och sötvattensväxter att samexistera. Detta är till skillnad från resten av Östersjön som är känd för att vara relativt artfattig. Vi kom fram till att vi behöver flera olika typer av undervattensväxter för att få höga naturvärden, fortsätter doktoranden Åsa Austin.
Denna studie visar liknande mönster som för svenska skogar på land. Där har hög mångfald av träd visat sig öka naturvärden såsom trädtillväxt och förekomst av blåbär. Men även typen av träd som förkommer i en skog påverkar mängden naturvärden, t.ex. löv- eller barrträd. Forskarna ser liknande mönster i Östersjöns undervattensdjungler, då de högsta naturvärdena fanns i vikar med en blandning av rotade växter och frilevande blåstång.
Även om studien genomförts i Östersjön så tror forskarna att resultaten går att extrapolera till andra havsområden:
- Brackvattensområden med liknande växter som i Östersjön finns längs många av världens kuster, och även där torde hög mångfald ha liknande positiva effekter. Därtill pekar mycket på att en positiv effekt av mångfald på processer och naturvärden är universal och gäller de flesta ekosystem, säger docent Johan Eklöf, en av studiens medförfattare.

Potamogeton perfoliatus. Foto: Joakim Hansen

Övergödning minskar naturvärden
Till skillnad från de artrika undervattensdjunglerna hade övergödning från land en negativ effekt på naturvärdena och ledde till grumligt badvatten, mindre gädd- och abborr-yngel och mer av havets ogräs – trådformiga alger.
– För att gynna exempelvis rovfiskbestånd och klart badvatten bör arbetet med att minska övergödningen fortsätta samt förvaltning inte bara ta hänsyn till förekomst - utan även hur många och vilka typer av växter som finns i våra viktiga undervattensdjungler, säger Åsa Austin. 
Studien ”Synergistic effects of rooted aquatic vegetation and drift algae on ecosystem multifunctionality” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Ecosystems. Länk till studien, DOI.