Johan Eklöf, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, har tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet nyligen publicerat en artikel i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS). Artikeln beskriver ett mesokosm-experiment som testade effekter av havsförsurning, uppvärmning och närvaro av herbivorer på marina bentiska samhällen bestående av tre grupper av primärproducenter (ålgräs, fintrådiga makroalger och bentiska mikroalger) och makrofauna. Resultaten visar att närvaron av effektiva herbivorer kan dämpa effekter av både havsförsurning och uppvärmning på primärproducenter. Intressant nog visade modellering baserad på strukturella ekvationsmodeller (SEM) att de indirekta klimateffekterna (de som medieras av artinteraktioner som konsumtion, konkurrens eller facilitering) var mycket starkare än de direkta klimateffekterna. Detta understryker behovet av analysmetoder som kan mäta både direkta och indirekta effekter av klimatförändringar på samhällen och ekosystem.

Alsterberg C, Eklöf JS, Havenhand J, Sundbäck K, Gamfeldt L. 2013. Consumers mediate the effects of experimental ocean acidification and warming on primary producers. Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. Vol. 110 issue 21

DOI: http://dx.doi.org/ 10.1073/pnas.1303797110