”Respiration är nödvändig i växter eftersom energi fås från socker som produceras under fotosyntes samtidigt som koldioxid frigörs som en biprodukt” säker doktoranden Lina. Mängden av denna växtandning är viktig att veta vid beräkning av upptag och frisättning av koldioxid hos levande växter. Vanligtvis har andningen hos undervattensväxter antagits vara densamma i ljus och mörker. Detta antagande måste nu omprövas. ”Vi fann att andningen var lägre under dagtid, vilket innebär att vid denna tidpunkt frigörs mindre koldioxid tillbaka till vattnet” säger Lina och fortsätter att ”detta är viktigt när man försöker uppskatta hur väl marina habitat, som sjögräsbäddar, fungerar som kolsänkor”.

Sammanfattningsvis har jag en känsla av att Linas slutsatser kommer att påverka livet för många marinbiologer. Både för att korrigera, men även för att komplicera deras uppgift att mäta marin primärproduktion.

Det är utmärkt!

Du finner artikeln här:
http://www.degruyter.com/view/j/botm.2014.57.issue-6/bot-2014-0046/bot-2014-0046.xml