PhD Defense - Roza Khoban (SU)

Friday 15 October 2021 13.00 – 16.00

Nordenskiöldsalen

Friday, October 15 at 13:00 in Nordenskiöldsalen.

Roza Khoban, Stockholm University.

Opponent: Andreas Moxnes, University of Oslo.

Theme