Molecular biology

1996 Doc. Dan Hultmark, Stockholm University, b. 1949
2007 Prof. Christos Samakovlis, Stockholm University, b. 1962

Physics

1993 Prof. Claes Fransson, Stockholm University, b. 1951
2004 Ariel Gobar, Stockholm University, b. 1962
2005 Prof. Eva Lindroth, Stockholm University, b. 1960
2018 Docent Sara Strandberg, Stockholm University

Chemistry

1991 Prof. Bertil Andersson, Stockholm University, b. 1948
1995 Prof. Gunnar von Heijne, Stockholm University, b. 1951
1996 Lecturer Malcom Levitt, Stockholm University, b. 1957
1997 Prof. Sven Lidin, Stockholm University, b. 1961
2001 Prof. Pär Nordlundh, Stockholm University, b.1958
2003 Prof. Mikael Oliveberg, Umeå University, b. 1963 (now Stockholm University)
2008 Prof. Xiaodong Zou, Stockholm University, b. 1964
2011 Prof. Fahmi Himo, Stockholm University, b. 1973
2017 Prof. Anja-Verena Mudring, Stockholm University, b. 1971
2018 Prof. Belén Martín-Matute, Stockholm University

Mathematics

1994 Prof. Torsten Ekedahl, Stockholm University, b. 1955
2001 Prof. Mikael Passare, Stockholm University, b. 1959
2003 Prof. Sergei Merkulov, Stockholm University, b.1958
2009 Prof. Ola Hössjer, Stockholm University, b. 1964