Stockholm university logo, link to start page

Symposium: Vietnam - partistat & pluralism, går det ihop?

Seminar

Date: Wednesday 30 March 2022

Time: 16.00 – 17.30

Location: Nordenskiöldssalen, Arrheniuslaboratoriet, Stockholms universitet

På 1980-talet räknades Vietnam till de absolut fattigaste länderna i världen. Ekonomi i fritt fall med skyhög inflation, utbredd fattigdom och hunger bidrog till att kommunistpartiet accepterade en redan pågående informell ekonomisk förändringsprocess. Sovjetunionens öppningspolitik bidrog med ytterligare tryck i samma riktning.

Dess kollaps bara några år senare lämnade Vietnam i ett ekonomiskt och ideologiskt vakuum. I ett slag förlorade landet sina viktigaste biståndsgivare, handelspartners och den institutionaliserade internationella ideologiska kontexten. Inom partiets ledarskap, då liksom idag, fanns olika uppfattningar om Vietnams ekonomiska och politiska framtid. Den officiella konsensuspolitiken landade på nedmontering av planekonomin och en försiktig utveckling av marknadsekonomi, utan politiska och demokratiska reformer. Partiet inledde olika program för att stärka greppet över samhälle och politik. När den ekonomiska utvecklingen sköt fart, med utrikeshandel och utländska investeringar som allt viktigare drivkrafter, ledde det till snabbt accelererande urbanisering, gradvis industrialisering, ökade ojämlikheter och ett förändrat kulturellt klimat. Nya och gamla intressen formerades inom och utanför partistatens ramar, följt av repression av civilsamhällesaktörer och intellektuella. Idag kan Vietnam beskrivas som ett pluralistiskt samhälle under fortsatt enparti-regim.

Vilka är partistatens utmaningar och har partiet anpassat sig tillräckligt för att trygga sin överlevnad? Det finns slående likheter med utvecklingen i Kina, men vilka är skillnaderna? Vad talar för och emot större politiska förändringar? Finns det skäl att omvärdera bilden av kommunistpartiets ledande roll i dagens vietnamesiska samhälle?

 


Paneldeltagare

Ari Kokko är professor i internationellt företagande vid Copenhagen Business School, där hans undervisning och forskning främst rör handel, investeringar och utveckling i Europa och på tillväxtmarknaderna i Asien. Han har arbetat med olika projekt i Vietnam sedan början av 1990-talet. Innan han flyttade till CBS 2010 verkade han i 25 år på Handelshögskolan i Stockholm, bland annat som forskningschef på Japaninstitutet (EIJS) och chef för China Economic Research Center (CERC). Han har också varit professor på Åbo Akademi och gästforskare vid Tartu University, Göteborgs Universitet, Australian National University, Sino-Danish University Center i Beijing, Chulalongkorn University i Bangkok och Fulbright University i Ho Chi Minh City.

Börje Ljunggren har följt Vietnams utveckling sedan 1960-talet. Han tjänstgjort i ett flertal länder i Asien, med början i Bangladesh och Laos och varit ambassadör i Vietnam och Kina. Han har också lett Sidas Asienavdelning och Asienavdelningen på Utrikesdepartementet. Ljunggren ledde arbetet med att ta fram en Asienstrategi för Sverige i slutet av 1990-talet. Samtidigt har Ljunggren meriterat sig akademisk, doktorerade i statsvetenskap vid Southern Illinois University, och bland publikationerna finns The Challenge of Reform in Indochina (Harvard University Press, 1993) och Kina: vår tids drama (2008), Den kinesiska drömmen: utmaningar för Kina och världen (2015), Den kinesiska drömmen: Xi, makten och utmaningarna (2017).

Eva Hansson, lektor i Statsvetenskap, koordinator, Stockholm Center for Global Asia, Stockholms universitet. Hennes forskning rör demokratisering och autokratisering i Sydostasien, demokratirörelser och proteströrelser, fr a med fokus på Vietnam. Hon disputerade på avhandlingen Growth without Democracy: Challenges to Authoritarianism in Vietnam och bland hennes publikationer finns t ex Political participation in Asia: Defining and deploying political space (Routledge 2019), arbetar just nu med bokprojektet Civil and Uncivil Society in Southeast Asia, och är medförfattare i Vietnam: Navigating a Rapidly Changing Economy, Society, and Political Order.

Stein Tønnesson, Institutet för fredsforskning Olso (PRIO), har forskat på revolution och krig i Vietnam och konflikterna i Sydkinesiska havet. Under åren 2011–17 ledde han forskningsprogrammet Ostasiens fred vid Uppsala universitet, där Börje Ljunggren var med i rådgivningsgruppen, och publicerade Explaining the East Asian Peace (NIAS Press 2017). Bland hans tidigare böcker finns The Vietnamese Revolution of 1945 (Sage 1991) och Vietnam: How the War Began (California Univ Press 2010).

Torbjörn Lodén är professor emeritus i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet
och föreståndare för Stockholm China Center vid Institute for Security and Development Policy (ISDP) i Stockholm. Han var under åren 1973–1976 kulturattaché i Peking och har under 2000-talet under olika perioder verkat som gästprofessor i Hongkong och i Peking. Han har på svenska bland annat utgivit böckerna Från Mao till Mammon: idéer och politik i det moderna Kina (Ordfront 1998), Kinas vägval – från himmelskt imperium till global stormakt (SNS 2012) och Konfucius samtal (Appell 2016).


Detta symposium arrangeras för att uppmärksamma resultatet av ett samarbetsprojekt (mellan Harvard Asia Center, Harvard University, Fulbright University Vietnam, och Stockholm Center for Global Asia, Stockholm University, med stöd av Riksbankens jubileumsfond) om politiska, ekonomiska och samhälleliga förändringar i Vietnam under reformperioden sedan 1986, i form av antologin Vietnam: Navigating a Rapidly Changing Economy, Society, and Political Order med planerad utgivning på Harvard Asia Center vid årsskiftet 2022/2023, samt för att uppmärksamma Börje Ljunggren i samband med hans 80-årsdag. Ljunggren har varit en drivande kraft i projektet.

Symposiet arrangeras av Föreningen för Vietnam, Laos och Kambodja och Stockholm Center for Global Asia, Stockholms universitet.