Profiles

Marie Björk

Marie Björk

Doktorand

Visa sidan på svenska
Email marie.bjork@specped.su.se
Visiting address Frescati hagväg 10
Postal address Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

About me

Special educator and PhD student at the Department of Special Education in the research school Learning Study. Works as a special educator at Sjöstadsskolan in Stockholm, where I also work with developing a school on a scientific basis together with other first teachers. Tutor learning studies and completed a two-year R & D project in mathematics fall 2018, conducted together with three mathematics teachers and students in grade 4. PhD student at 50% with an interest in the relationship between teaching and learning in mathematics. In the current project we use the didactic framework learning activity (Davydov, 2008). The iterative arrangement Learning study is used as research approach.

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2011. Marie Björk, Lena Geijer, Anna-Lena Kempe.

    Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några lärares tal om den egna rollen och roller som elever kan ta eller tilldelas vid undervisningssituationer där elever samverkar kring problemlösning i matematik. Frågeställningarna behandlar vilken betydelse lärarna tillmäter den egna rollen och elevernas roller, hur lärarnas beskrivning av den egna rollen utvecklas under samtalet samt vilken betydelse lärarna tilldelar reciprocitet mellan eleverna. Det teoretiska ramverket har sin grund i det designteoretiska perspektivet som Rostvall och Selander (2008) har utvecklat samt forskning om lärares roll vid matematikundervisning och lärares yrkesutveckling. Resultatet från ett fokusgruppsamtal analyseras och diskuteras med hjälp av det designteoretiska perspektivet. Resultatet visar att lärarna främst tillmäter den egna rollen betydelse då det gäller organisation av elevgrupper i målsättning att samtliga elever ska delta i problemlösningsarbetet. Elevernas roller beskrivs som betydelsefulla för att motivera sina kamrater till att delta i problemlösningsarbetet. Reciprocitet beskrivs som något som uppstår till följd av att eleverna får pröva olika roller eller genom arbete med bedömningsmatriser. Lärarnas tal om den egna rollen utvecklas under samtalet från en beskrivning av den ensamma läraren som bevakar organisationen till en bild av en roll där läraren samarbetar med kollegor för att utveckla elevernas roller. Studien avslutas med ett antal förslag till nya frågeställningar.

Show all publications by Marie Björk at Stockholm University

Last updated: July 1, 2019

Bookmark and share Tell a friend