Stockholm university logo, link to start page

Ingmar Borgström

About me


Lektor
Institutionen för naturgeografi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
www.natgeo.su.se

Tel: 08-16 4810
Epost: ingmar.borgstrom@natgeo.su.se 

Research

Min forskning

Mitt forskningsintresse gäller framför allt spåren av inlandsisarna i Skandinavien/Finland och Nordamerika, samt rekonstruktion av isarnas utbredning, flöden, temperaturförhållanden och avsmältning. Jag arbetar fr. a. med flygbildstolkning och geografisk analys, och huvuddelen av fältarbetet har jag bedrivit i de svenska fjällen och i Kanadensiska Arktis. Mina publikationer behandlar dels den senaste isavsmältningen, dels utvecklingen av tidigare isar och spåren efter mellanistiderna. Upptäckten att landformer i jordtäcket har överlevt den senaste nedisningen har medfört att vi måste göra omtolkningar av den senaste inlandsisens flöden och erosionsförmåga. Uppenbarligen har istäcket varit fastfruset till underlaget över stora områden, utan att vare sig kunna erodera markytan eller pålagra nytt material. Här finns alltså spår efter tidigare skeden som i sig kan utnyttjas för rekonstruktioner av äldre nedisningar och klimat- och vegetationsförhållanden mellan nedisningarna.

Dödis och permafrost kan orsaka depressioner!
Geomorfologi är läran om landformerna och de processer som omformar landskapet. Inom geomorfologin används begreppet depression synonymt med sänka eller hålighet i marken. Rubriken syftar alltså inte på en själslig åkomma, utan på håligheter som bildas när is i marken smälter.

I Gröndalsdeltat (bild 1), som är en stor grusavlagring söder om Vålådalen i Jämtlandsfjällen, bäddades stora isblock (dödis) in i sedimenten vid den senaste inlandsisens avsmältning. När isblocken smälte gav de upphov till en mängd gropar i den annars plana deltaytan. De största är ca 100 m i diameter (jfr de två jaktstugorna i dalen).

Markytan på Lillfjället (bild 2) som ligger strax öster om Funäsdalen i Jämtland, var sannolikt frusen under hela den senaste nedisningen. Denna s.k. permafrost tinade hastigt i det varma klimat som följde när inlandsisen släppte greppet.

I sluttningarna uppstod jordskred, jordflytning och andra processer som gröpte ut håligheter i marken. Kvar blev bara erosionsnischer och smala ryggar av den gamla markytan. På denna markyta finns fossila frostmarksformer från den kalla perioden före senaste nedisningen (bild 3).

Extrema oväder omformar landskapet!
Jag har också intresserat mig för s.k. geomorfologiska katastrofer, främst genom kartläggning och dokumentation i samband med erosionskatastrofen på Fulufjället i norvästra Dalarna 1997 (bilden 4 och karta).

Det kraftiga flödet fällde skogen längs Göljåns dalgång och p.g.a. timmerbrötar som samlades sökte sig flödet långt utanför den ursprungliga fåran.

 

Publikationer

Några publikationer

Borgström, I., 1989: Terrängformerna och den glaciala utvecklingen i södra fjällen. Meddelande från Naturgeografiska Institutionen vid Stockholms universitet, Nr A 234, 133s, (PhD thesis).

Kleman, J. & Borgström, I., 1990: The boulder fields of Mt Fulufjallet, west-central Sweden: Late Weichselian boulder blankets and nterstadial periglacial phenomena. Geografiska Annaler, 72 A(1), 63-78.

Kleman, J. & Borgström, I., 1994: Glacial land forms indicative of a partly frozen bed. Journal of Glaciology, Vol. 40:135, p 255-264.

Kleman, J. & Borgström, I., 1996: Reconstruction of paleo-ice sheets - The use of geomorphological data. Earth Surface Processes and Landforms 21, p. 893-909.

Kleman, J., Hättestrand, C., Borgström, I., and Stroeven, A.P., 1997: Fennoscandian paleoglaciology reconstructed using a glacial geological inversion model. Journal of Glaciology, 43:283-299.

Borgström, I., 1999: Basal ice temperatures during Late-Weichselian deglaciation. A comparison of landform assemblages in west-central Sweden. Annals of Glaciology 28, 9-15.

Borgström, I., Cousins, S.A.O., Dahlberg, A.C. and Westerberg, L.-O., 1999: The 1997 flash flood at Mount Fulufjället, West Central Sweden: Geomorphic and vegetational investigations of Stora Göljån valley. Geografiska Annaler, 81 A (3): 369-382.

Kleman, J., C. Hättestrand, A. Stroeven, K. J. Jansson, H. De Angelis and I. Borgström. 2006. Reconstruction of palaeo-ice sheets - inversion of their glacial geomorphological record. In: Knight , P. (Ed.) Glaciology and Earth's Changing Environment, Blackwell.