Profiles

Jacob Kimvall framför en vägg med bokhyllor.

Jacob Kimvall

Universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Email jacob.kimvall@arthistory.su.se
Visiting address Frescativägen 24B
Room 243
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

About me

Jacob Kimvall is an art historian and art critic, working at the Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University. His PhD-thesis The G-Word: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti (Dokument Press, 2014) examines the historiography of contemporary graffiti. A recent project is #tantoväggen, where he during three month, on a daily basis, followed and documented the open wall in Tantolunden, Stockholm.

During the academic year 2018-2019 he is a member of the theme Urban Creativity at the Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lund University.

 

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2015. Jacob Kimvall. Synas, höras, finnas, 51-77

    Graffiti brukar ofta beskrivas som antingen ungdomskultur eller ungdomsbrottslighet. Debatten mellan dessa två olika perspektiv är polariserad och har pågått i närmare 30 år. Trots denna ofta också intensiva debatt så problematiseras sällan det som båda sidorna tar för självklart: att graffitiutövaren är en ung person och att dess antagonist kommer ur vuxengenerationen. Denna polaritet bildar ofta det ramverk genom vilket man försöker förstå hela fenomenet.Det är inget tvivel om att ungdomar och unga vuxna är fortfarande en mycket stor del av graffitiutövarna - antagligen den största - men det kommer allt fler tecken på att det också är ett intresse som skär genom generationer. En undersökning av de som utnyttjar lagliga graffitiväggar i Helsingfors visade att den enskilt största gruppen var unga män mellan 18-25 år, och bara drygt 10% var under 17 år.Denna artikel diskuterar hur förståelsen av graffiti som fenomen skulle påverkas om den istället för en generationskonflikt förstås som ett generationsöverskridande fenomen, liksom om hur beskrivningar om att graffitimålaren är en ungdom skulle kunna ses som ett uttryck för juvenism – diskriminerande och stereotypa beskrivningar av ungdomar med utgångspunkt i deras ålder.

  • 2014. Jacob Kimvall. Coda, 212-234

    Den följande texten diskuterar hur hiphop har beskrivits och kategoriserats i olika typer av mediala utsagor från tidigt 1980-tal till 2010-tal. Den undersöker dels hur olika hiphopbegrepp relaterar till varandra, och dels till de sociokulturella sammanhang som de aktualiserar. Artikeln utgår från tre övergripande frågeställningar: Hur har hiphop beskrivits och definierats? På vilka sätt går det att beskriva relationen mellan de olika användningarna av ordet hiphop? Går det att identifiera sociokulturella och samhällsekonomiska faktorer som påverkar den samtida struktureringen i två parallella hiphopbegrepp? Ordet hiphop används idag för att beteckna två olika, men närbesläktade, fenomen. I bredare sammanhang används ordet relativt oreflekterat för att beteckna en musikgenre, eller med en aningen krassare terminologi, ett segment inom den samtida musikindustrin. Hiphop har då sin motsvarighet i andra genrer, såsom rock, pop, techno och house. I en mer specialiserad användning betecknar hiphop en mångfacetterad subkultur, med rötter i 1970-talets Bronx, och där musik är en aspekt tillsammans med dans och visuella uttryck.

Show all publications by Jacob Kimvall at Stockholm University

Last updated: November 21, 2019

Bookmark and share Tell a friend