Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

Maria Lim Falk

Publications

A selection from Stockholm University publication database

 • Bygga och värdera kunskap

  2018. Maria Lim Falk, Gunilla Almström Persson.

  Other

  Artikeln handlar om vetenskapligt skrivande. Många läroböcker och skrivhandledningar tar upp den vetenskapliga textens disposition, språk och stil. Här ligger i stället fokus på hur övningar i att värdera kunskap och information kan främja ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt som en grundläggande förutsättning för att kunna skriva texter av vetenskaplig karaktär.

  Read more about Bygga och värdera kunskap
 • Planera för progression

  2018. Maria Lim Falk.

  Other

  För att planera en undervisning med fokus på språklig progression behöver man utgå från nyanlända elevers förutsättningar och behov så att de får både kognitiva utmaningar och adekvat stöttning. Artikeln introducerar registermodellen som en teoretisk ram för att beskriva språkutveckling, språkanvändning och språklig variation i olika sammanhang.

  Read more about Planera för progression
 • Skrivande på gymnasiet

  2018. Maria Lim Falk, Karolina Wirdenäs.

  Other

  Elevernas skrivutveckling når aldrig ett slutmål – nya genrer och nytt innehåll innebär nya utmaningar och fler steg i utvecklingen mot en avancerad skriftspråkskompetens. En utvecklande skrivundervisning behöver göra eleverna förberedda att möta dessa utmaningar, både under gymnasietiden och i kommande studier och yrkesliv.

  Artikeln föreskriver inte en specifik teoribildning eller en utvald skrivpedagogisk inriktning som svar på hur undervisningen kan möta elevernas behov. Den betonar istället att lärare behöver många redskap och göra medvetna val bland dessa i planeringen av en skrivundervisning som ser till alla delar i den skriftspråkliga kompetensen.

  Artikeln resonerar kring de tendenser som genom åren har präglat skrivundervisningen. Hur ska dagens lärare förhålla sig till olika synsätt och inriktningar? En breddad skrivundervisning förespråkas som på olika sätt främjar utvecklingen av elevernas skriftspråkliga kompetens.

  Read more about Skrivande på gymnasiet
 • Paths to academic writing in a globalized world

  2016. Maria Lim Falk, Per Holmberg. Recherches en écritures, 187-211

  Chapter

  The study aims at examining how Swedish upper secondary school students’ development of written academic Swedish is affected when some or almost all content subjects are taught in English instead of Swedish, so-called CLIL education. The study includes three CLIL groups (125 students) with different amounts of instruction in English, and two non-CLIL groups (75 students). The study comprises a quantitave analysis of the students’ use of academic words in 260 texts and a qualitative analysis of the functions of academic words in a smaller corpus of 36 texts. The study shows that the students’ acquisition of the norms of academic writing cannot be taken for granted. When the use of L1 is strictly limited, as in total CLIL, the development of the students’ advanced L1 academic proficiency is at risk. Interestingly, the study also shows the potential of partial CLIL, as the largest development of academic vocabulary was found in this group.

  Read more about Paths to academic writing in a globalized world
 • English and Swedish in CLIL student texts

  2015. Maria Lim Falk. Language learning journal 43 (3), 304-318

  Article

  This study investigates Swedish students’ ability to produce the discourse of the subject history, in a situation where they had to demonstrate historical knowledge in written explanations, and where both English and Swedish were involved. The students attend a Content and Language Integrated Learning (CLIL) programme at the upper secondary school level. The study highlights the roles of both languages in CLIL, thus including both English and the L1 Swedish. The research questions concern language choice, field-specific lexis and genre. These variables were related to the teacher’s assessment in terms of grading, in order to discover possible connections between linguistic choices on the part of the students and the degree of success in terms of grades. While the students had quite a lot of input in English during the history course, they mainly choose to write the exam in Swedish. The elements of English in the texts were primarily used for field-specific lexis. Texts with elements of English also tend to be slightly less successful than texts written in Swedish only. The overall achievements in this exam were quite low, even though the students used their strongest language. Few students display the significant linguistic resources needed in the production of successful historical explanations. Texts assessed with high grades represent content by means of linguistic choices that correspond to the typical patterns of the field, more than the texts with lower grades. The results confirm the importance of paying attention to both languages in CLIL education. 

  Read more about English and Swedish in CLIL student texts
 • Studiemedvetenhet och måluppfyllelse

  2020. Carmen Galián Barrueco (et al.).

  Report

  Studiemedvetenhet handlar bland annat om vilken typ av färdigheter och förmågor som värdesätts i det svenska skolsystemet, om vilka rättigheter och skyldigheter man har som elev har vad gäller ansvar, delaktighet med mera. Studiemedvetenhet handlar också om att kunna reflektera över sitt eget lärande, om att få en klarare uppfattning om hur den egna arbetsinsatsen är relaterad till studieresultaten, om lärandestrategier och studieteknik, och om att självständigt kunna driva sitt lärande framåt. Intensivsvenskas särskilda satsning på en ökad studiemedvetenhet hos eleverna är sprungen ur konkreta utmaningar som lärarna har identifierat. Satsningen har skett dels genom de strukturella insatserna vad gäller ämnesplaneringar, moduler och schema, dels genom riktade insatser i form av en studiekalender och ett antal aktiviteter kopplade till den. Utvärderingar med elever och lärare visar till exempel att studiekalendern var elevernas viktigaste verktyg för att arbeta med studieteknik och att lärarna upplevde att studiekalendern hade gjort undervisningen tydligare, mer systematisk och strukturerad. Om detta och om utgångspunkterna för satsningen rapporteras i denna skrift.

  Read more about Studiemedvetenhet och måluppfyllelse
 • Grammatisk kunskap i sva-lärares undervisningspraktik för nyanlända

  2020. Maria Lim Falk, Johanna Prytz, Ghazaleh Vafaeian. Svenskans beskrivning 37, 160-173

  Conference

  Den här artikeln handlar om en del av den undervisning som elevgruppen nyanlända elever i gymnasieåldern möter inom ramen för ämnet svenska som andraspråk.

  En fråga som återkommer i båda svenskämnesdiskurserna rör grammatikundervisningens vara eller icke vara. Frågan grundar sig till stor del på den ambivalenta inställning många har haft till traditionell grammatikundervisning, vilken ofta uppges vara normativt inriktad, nära anknuten till språkriktighet, och som innebär att eleverna konfronteras med grammatisk terminologi utan tydligt sammanhang. 

  När det gäller grammatik i sva-ämnet aktualiseras frågan om grammatikundervisning utifrån ett delvis annat perspektiv – inlärarperspektivet. Gynnar explicit grammatikundervisning elevernas inlärning och utveckling i svenska? Vad ska i så fall en sådan undervisning innehålla och hur ska den bedrivas? Ska sva-lärare över huvud taget ägna sig åt explicit grammatikundervisning när styrdokumentens mål, centrala innehåll och kunskapskrav har kommunikation som både utgångspunkt och mål? Detta är frågor som under decennier har väckt starka känslor och periodvis hård debatt bland forskare, lärarutbildare och i media. Tongivande kritiska röster har under lång tid haft stort inflytande på både lärarutbildningar och den pedagogiska praktiken – detta trots att forskningen ger nyanserade och diversifierade svar på frågorna.

  Det övergripande syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om grammatikens plats i klassrumspraktiken i ämnet svenska som andraspråk. Mer specifikt är syftet dels att identifiera grammatiskt innehåll som tas upp under sva-lektioner för nyanlända i gymnasieåldern, dels att urskilja och beskriva olika typer av grammatikundervisning.

  Studien bygger på totalt 146 dokumenterade klassrumsobservationer i fyra klasser på två gymnasieskolor. Studien visar att nyanlända elever i gymnasieåldern möter en hel del grammatik i sva-undervisningen. De grammatiska momenten måste dock ses i sitt specifika undervisningssammanhang för att över huvud taget kunna urskiljas. I de klassrumspraktiker som vi har studerat ingår grammatiska moment i princip uteslutande i kontexter som har skriv- eller läsutveckling som mål och utgår från elevernas eget skrivande eller från texter som används i undervisningen i sva eller andra ämnen. För konkreta exempel, läs artikeln i sin helhet.

  Read more about Grammatisk kunskap i sva-lärares undervisningspraktik för nyanlända

Show all publications by Maria Lim Falk at Stockholm University