Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

Linda Fridén Syrjäpalo

Publications

A selection from Stockholm University publication database

  • Vardagen i rörelse

    2021. Tanja Joelsson (et al.).

    Report

    Syftet med rapporten är att förstå vad social hållbarhet betyder i relation till resande, transporter och vardagliga förflyttningar. Av särskilt intresse är det resande som präglar vardagslivet för familjer i socialt utsatta områden. Till grund för rapporten ligger en forsknings- och kunskapsöversikt som berör befintlig forskning om vilken roll resande och transporter spelar i människors liv och hur det kan kopplas till makt, rättvisa och samhällsplanering. Rapporten visar att den tidigare forskningen om transporter, resande och resvanor inte tillräckligt belyser hur urbana områden med en hög andel låginkomsttagare med svag arbetsmarknadsanknytning organiserar och hanterar sin vardagsmobilitet. Forskning om ”transportfattigdom” belyser dock hur tillgång till och möjligheten att utnyttja befintliga transporter leder till ojämlikhet för personer med låg inkomst. Vardagslivets organisering där jobb, familjeliv, restid, och interaktion med institutioner kräver att familjer med en eller flera yrkesarbetande vuxna kan kontrollera sin tid. De studier som specifikt intresserat sig för familjers, barns och ungas resandepraktiker och vad det innebär för att kunna uppnå social hållbarhet, betonar närhet, trygghet och självständighet som viktiga faktorer för samhällsplaneringen. Begreppet mobilitetsrättvisa presenteras slutligen som ett fruktbart sammanhållet ramverk att arbeta med i kommande studier om familjers vardagliga mobilitet i socialt utsatta områden.

    Read more about Vardagen i rörelse

Show all publications by Linda Fridén Syrjäpalo at Stockholm University