Profiles

Maria Refors Legge

Maria Refors Legge

Doktorand

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 38 08
Email maria.refors-legge@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C712
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

About me

I am a PhD candidate whose research focuses on Public Law and especially on Educational Law and Child Law. I was the president and vice president of the Law Faculty’s PhD counsel during the autumn term of 2015 to the spring term in 2017. During that time I was a member of the Faculty Board, the Research Committee and the Department Committee.

 

I am a part of the Stockholm Centre for the Rights of the Child and the Institute for Educational Law. The Stockholm Centre for the Rights of the Child is located at Stockholm University and is a research centre and platform at Stockholm University. Our research activities focus on children's rights and legal issues relating to children in a broad spectrum of situations and within many different areas of law. The Institute for Educational Law is located at Uppsala University and the objective of the institute is to inspire and support research and education within the area of educational law in Sweden, in the broadest possible way.

 

Teaching Responsibilities

I teach at the basic course in Administrative Law and hold a seminar on the special course in Child Law. In addition to this, I also hold lectures and examination seminars at the Teacher Program within the framework of the Ethics and Law course. I also teach about abuse and discrimination in schools within the framework of the Head Teacher Program. During the spring of 2017, I also shared course responsibility for the course in Public Law on the Fast Track for Social Scientists Program.

 

About My Research

My research is within the area of ​​public law and is primarily aimed at education and school law. My dissertation project deals with the schools' responsibility to prevent abusive treatment and discrimination (so called “bullying") of children, focusing on the effects of the legislation. Apart from my bigger dissertation-project I have researched and written texts and papers about teachers' violence against students, student violence against students, the ability of municipal principals to delegate decisions to school staff and the school authorities' supervision of schools.

 

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2016. Maria Refors Legge. Nordisk socialrättslig tidskrift (13-14)

    I en dom som meddelades i juni 2016 hade HD att avgöra om en örfil som utdelats av en lärare mot en sjuårig elev utgjorde en sådan allvarlig kränkning att ersättning skulle utgå till eleven.[1] I denna artikel kommer några utvalda aspekter på HD:s avgörande att diskuteras med fokus på tillsynspliktens räckvidd, vad som utgör en kränkning i SkolL mening och när en kränkande handling kan betraktas som ringa enligt regleringen i SkolL.

    [1] Högsta domstolens dom den 16 juni 2016 i mål nr T 2194-15.

  • 2016. Maria Refors Legge. Förvaltningsrättslig Tidskrift (3), 385-399

    Diskrimineringsombudsmannen [DO] inrättades som myndighet år 2009 då man från politiskt håll ville underlätta för den som utsatts för diskriminering att få hjälp och samtidigt öka förutsebarheten för de som skulle komma att bli föremål för myndighetens tillsyn.1 Motivet bakom myndighetens inrättande var således till stor del att ge särskilt utsatta samhällsgrupper ett starkare rättsligt skydd samt att göra tillsynen enklare. På grund av detta blir det därför intressant att studera DO:s hantering av diskrimineringsfrågorna på skolområdet i förhållande till andra myndigheter som utövar tillsyn på denna arena.

Show all publications by Maria Refors Legge at Stockholm University

Last updated: April 10, 2018

Bookmark and share Tell a friend