Profiles

Outi Oja image sept 2017

Outi Katariina Oja

Senior Lecturer

Visa sidan på svenska
Works at Department of Slavic and Baltic Studies Finnish Dutch and German
Telephone 08-16 42 12
Email outi.oja@finska.su.se
Postal address Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

About me

Outi Katariina Oja

 

Educational Qualifications

 

- Doctor of Philosophy (PhD) University of Jyväskylä, Department of Art and Cultural Studies, 2010.

Dissertation: Narsismeja 1990-luvun suomenkielisessä metarunoudessa (“Narcissisms in Finnish Self-reflexive Poetry in the 1990s”)

- Master of Arts (MA) University of Jyväskylä, Department of Art and Cultural Studies. 2002.

University degree qualifies to teach Finnish Language and Literature both in basic education and in upper secondary education)

Subjects: Finnish Literature (major), minors: Finnish, Estonian Studies, Education, Philosophy, Speech Communication, Women’s Studies, Pedagogical Studies. Compulsory language skills achieved in Swedish, English and Estonian.

 

 

More information

 

PhD Outi Oja works as a senior lecturer in the Department of Finnish language and literature at the Stockholm university. She obtained her PhD from the University of Jyväskylä (Finland) in 2010. In her doctoral thesis Narsismeja 1990-luvun suomalaisessa metalyriikassa (2009) she studied the poetics of Finnish self-reflexive poetry in the 1990s.

Oja’s research areas and interests include literary forgeries and fraud in literature, theory of poetry (especially metapoetry / self-reflexive poetry), language and literature teaching and Finnish contemporary literature.

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2017. Outi Oja.
  • 2017. Outi Oja, Marja Leena Koli.
  • 2016. Outi Oja. Kanervakankaalla, 245-256
  • 2013. Outi Oja, Pirjo Vaittinen. Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana, 123-139

    Artikkelissa tutkitaan ääneenajatteludokumenttien pohjalta Juha Itkosen novellin lukemista äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Lukemiskokeiluun osallistuu ryhmä 9. luokan oppilaita. Lukiessaan he pysähtyvät vastaamaan tekstiin lisättyihin kysymyksiin ja puhuvat vastauksensa ääni- tai videonauhalle tai kirjoittavat ne tietokoneella. Oppitunti päättyy pienryhmäkeskusteluihin ja luokan yhteiseen keskusteluun. Tallenteet on litteroitu, ja kokeilua on kuvattu tutkijoiden muistiinpanojen pohjalta. Artikkelissa paneudutaan ääneenajattelukommentteihin, jotka kohdistuvat lukemiskokemukseen tai ilmaisevat metakognitiivisia kokemuksia ja taitoja. Ne kuvaavat tietoisuutta itsestä lukijana, lukemisen prosessoinnin ymmärtämistä sekä sitä, miten teksti ja lukeminen herättävät tunteita ja miten ne kytkeytyvät kirjallisuusosaamiseen. Tutkimus osoittaa, että ääneenajattelun avulla on mahdollista saada tietoa kaunokirjallisuuden lukemisesta. Kaksi tässä artikkelissa tarkemmin esiteltyä informanttia kommentoi puheenvuoroissaan rikkaasti kysymyksiä, joissa lukijaa pyydettiin ennakoimaan, kertomaan uudelleen ja päättelemään novellissa tapahtuvaa tai arvioimaan novelli-henkilöiden käyttäytymistä novellissa kerrotun pohjalta. Muiden informanttien tavoin he toivat myös esille tunteenomaisia reaktioitaan lukemisprosessin aikana. Esimerkkejä verrataan muiden tutkimusten esittämiin taitavan kaunokirjallisuuden lukijan menettelytapoihin. Lopuksi pohditaan ääneenajattelua kirjallisuuden opettamisen kannalta.

  • 2013. Outi Oja. Suomen nykykirjallisuus 1, 127-145
  • 2018. Sanna Nyqvist, Outi Oja.
Show all publications by Outi Katariina Oja at Stockholm University

Last updated: May 25, 2020

Bookmark and share Tell a friend