Profiles

Foto: Clément Morin

Ylva Ståhle

Universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Education
Telephone 08-120 763 12
Email ylva.stahle@edu.su.se
Visiting address Frescativägen 54
Room 1717
Postal address Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

About me

Ylva Ståhle is a senior lecture at the Department of Education, Stockholm University. Her teaching covers Principal training program. Her research interest focuses how teaching as well as School leadership can promote learning and knowledge, various aspects of teachers´ work and self-regulating teaching practices. A further interest is school development for teaching and learning, where researchers and teachers collaborate in praxis-developing projects. She is member of the research group ‘Educational leadership, management and administration’.

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2019. Ylva Ståhle, Margareta Aspán.

  This article explores Swedish students’ perspectives on being new to teacher education and what challenges they meet. Nineteen students were interviewed in three focus groups. The analytical framework draws on the theory of situated learning and the concept of enculturation, and the empirical data have been categorized through a thematic content analysis, which revealed two qualitatively different categories of challenges: as academic student, and as trainee teacher. Conclusively, the study shows how the education can support or obstruct the enculturation into the educational practices. Conceiving such hinders can facilitate the students’ understanding of both the studies and their future profession.

 • 2019. Ylva Ståhle, Mimmi Waermö, Viveca Lindberg.

  Boken handlar om forskning med och av lärare för hållbar utveckling av undervisning. Kapitlen bidrar med att lyfta fram didaktiska utmaningar och lösningar för att utveckla vetenskapliga förhållningssätt för undervisningsutvecklande forskning baserade på exempel och analyser som representerar olika skolämnen, skolformer och lärarutbildningen. Boken skiljer sig från övriga inom området genom bredden i hur detta kan göras och i relation till att flera nivåer i utbildningssystemet och ämnen är representerade.

  Tretton av bokens sjutton kapitel är skrivna av forskare (nuvarande eller pensionerade) från SU och de representerar fem institutioner: IPD, HSD, MND, Matematiska och SpecPed. Övriga kapitel representerar ett urval av de nätverk som byggts kring den här typen av forskningsintressen över tid.

 • 2019. Viveca Lindberg, Ylva Ståhle, Mimmi Waermö. Att utveckla forskningsbaserad undervisning, 16-28

  Sedan 2011 ska undervisningen i skolan enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Under lång tid handlade lärarnas uppdrag om att undervisa ett givet, det vill säga i läroplanen, utpekat stoff. För dagens lärare gäller att de både ”måste veta mer om kunskapande praktiker såväl som om ämnesspecifika förmågor och olika ämnesspecifika sätt att kunna” (Carlgren, 2015, s. 31). Ett sådant arbete ställer nya krav på lärarna, men även på övriga involverade.

  Diskussionen om praktiknära forskningsbaserad utveckling av undervisningen adresseras ofta i relation till specifika ansatser, exempelvis aktionsforskning, design- eller utvecklingsforskning, lesson respektive learning studies. Även om en ofta använd gemensam benämning för ansatserna är praxisnära forskning finns det ändå skillnader. Främst handlar de om vems frågor som adresseras och vem som ansvarar för designen, genomförandet, analysen och rapportering av studierna, det vill säga om arbetsfördelningen mellan forskare och lärare i relation till projektets olika delar. Mångfalden av svar visar att den klassrumsverksamhet – undervisning – som lärarna ska hantera är komplex, men också att det finns olika alternativ. 

  Kapitlet inleds med förutsättningar på olika nivåer för praxisnära forskning och ställningstaganden som styr olika modeller för denna typ av forskning och avslutas med en introduktion till bokens övriga kapitel.

 • 2019. Ylva Ståhle, Eva Svärdemo Åberg, Maria Calissendorff. Att utveckla forskningsbaserad undervisning, 289-308
 • 2018. Ylva Ståhle, Inger Eriksson. Att leda skolor med stöd i forskning, 157-189

  Syftet med kapitlet är att ge en bild av vad rektorer, några år efter införandet av den nya skollagen, har för uppfattningar av fenomenet att leda undervisning på vetenskaplig grund. Som underlag har vi intervjuat tio rektorer kring frågor som rör deras pedagogiska ledarskap. Inledningsvis ger vi en bakgrund till hur undervisning på vetenskaplig grund kan tolkas, samt redogör för rektorernas uppgifter och ansvar och de krav på kompetens som ställs på dem. Vidare ges några exempel på hur pedagogiskt ledarskap har definierats under senare år. Avslutningsvis presenteras resultaten av vår studie och vi ger därefter en framåtriktad diskussion utifrån dem.

 • 2018. Eva Svärdemo Åberg, Maria Calissendorff, Ylva Ståhle. Utbildning och Lärande / Education and Learning 12 (2), 7-23

  This study explored how scientifically based working methods were represented in upper-secondary school diploma projects and how these texts can be understood in relation to preparation for higher education. The empirical material was collected from three upper-secondary schools in Sweden. The data consisted of 54 upper-secondary school diploma projects with a pass grade. The theoretical framework drew on new literacy studies and on a design theoretical perspective. Initially, the diploma projects was examined on the basis of six science-specific criteria. Subsequently the projects were analysed to determine which representations of scientifically based working methods were made salient within the composition of the texts. The result showed that purpose formulations and questions, delimitations and source criticism and presentation of results with the support of different types of source texts were represented in the diploma projects. Scientific quality in the form of theoretical connection, theory and method knowledge and critical thinking was less prominent in upper-secondary school diploma projects.

Show all publications by Ylva Ståhle at Stockholm University

Last updated: August 17, 2020

Bookmark and share Tell a friend