Foto: Niklas Björling
Tom Britton Foto: Niklas Björling

Matematikprofessorerna Tom Britton, Stockholms universitet, och Frank Ball, University of Nottingham, har just blivit klara med en vetenskaplig rapport ”Summer vacation and COVID-19: effects of metropolitan people going to summer provinces”. Rapporten beskriver en matematisk modell för vad som kan hända med smittspridning av covid-19 när många storstadsbor reser till landsbygden under sommaren.

I artikeln appliceras metoden på fallet att många Stockholmare besöker Gotland under sommaren 2020. I studien har de delat in fastlänningarna i två kategorier, långtidsbesökare och korttidsbesökare, med antagandet att korttidsbesökare har fler kontakter med öbor eftersom dessa kan tänkas bo på hotell och vandrarhem och i högre grad besöker restauranger med mera.

– Modellen är en grov förenkling av verkligheten varför de exakta numeriska värdena inte ska fästas stor vikt vid. Den kanske största osäkerheten i modellen ligger i att uppskatta i vilken grad fastlänningar och öbor träffar varandra på ett sätt som riskerar smittoöverföring, säger Tom Britton.

Forskarna tror dock att vissa kvalitativa slutsatser kan dras angående
vilka faktorer som inverkar mest på risken för att många öbor kommer att smittas under sommaren på grund av fastlänningars besök på Gotland.
En mycket viktig faktor för smittspridningen är hur stor andel av stockholmarna
som är smittsamma om/när de börjar komma till Gotland i stor skala. Att denna andel
fortsätter att sjunka innan resandet börjar på allvar är således mycket viktigt.

Minska trängseln på Gotlandsfärjan

En annan viktig aspekt är att försöka undvika alltför många kontakter mellan fastlänningar och öbor.
– Det förefaller således som ett klokt beslut att ställa in Almedalen. Att undvika
andra större tillställningar, speciellt inomhus, verkar också rimligt. En annan åtgärd
skulle kunna vara att minimera trängsel på Gotlandsfärjan, och rentav skilja på öbor och fastlänningar i olika avdelningar, för att minska kontakter mellan öbor och
fastlänningar i samband med transporter till och från Gotland, säger Tom Britton.

En annan slutsats från rapporten är att korttidsbesökarna i högre grad kan förväntas
bidra till smittspridning, dels genom antagandet om att de träffar fler öbor vid
restaurangbesök och hotellvistelser, men också för att de ”byts ut” och därmed i högre grad tillför nya smittsamma individer.

Behåll nuvarande restriktioner på Gotland

Studiens sista huvudslutsats är att det är viktigt att behålla nuvarande restriktioner på Gotland som fysisk distansering, att öbor och fastlänningar med symptom självisolerar sig, ökat avstånd mellan restaurangbord med mera under sommaren. Att släppa på dessa restriktioner vid ingången till sommaren i kombination med många fastlänningars besök kan vara riskabelt.

Rapporten finns tillgänglig på ArXiv.org och har även skickats till en vetenskaplig tidskrift, men är i nuläget inte kvalitetsgranskad. Nedan finns som bifogad fil en kort sammanfattning av rapporten, skriven av Tom Britton.

Se även en föreläsning med Tom Britton om smittspridning Covid-19 – Vi räknar på det!