I Crosstalks deltar Örjan Gustafsson i ett samtal om polarexpeditionen kopplat till vilka möjligheter och utmaningar som följer med fältstudier. Sändningen visas den 18 september kl. 17 på crosstalks.tv
Intervju inför sändningen om att observationer i fält är en nyckel för att kunna förutse framtida klimatförändringar.  

Mer internationellt fokus blir det nästa vecka då Örjan är en av talarna på Europaparlamentets seminarium ”Growing Irreversible Climate Change and the EU’s Paris 2015 Commitments” den 24 september.

Örjan Gustafsson ledde den första etappen av forskningsexpeditionen Swerus-C3 som syftade till att undersöka kopplingarna mellan klimat, kryosfär (de delar av jordens yta där vatten har fast form) och frisättning av kol från sedimenten. Expeditionen genomförs i närmare 100 dagar i Norra ishavet, med den svenska isbrytaren Oden, och avslutas i Tromsö den 4 oktober.
Intervju innan avresan om förväntningarna inför expeditionen.

Om forskningen
Örjan Gustafssons forskning har två huvudsakliga inriktningar: studier av det frigjorda kolet från tinande arktisk permafrost och dess samspel med klimatet, samt studier av aerosoler (en blandning av små partiklar och gas, till exempel luftföroreningar) i bruna moln över södra och östra Asien. Genom studierna av aerosoler har man kunnat karakterisera utsläppskällorna till de bruna molnen och deras relativa storlek vilket har stor betydelse för hur motåtgärder mot de olika utsläppskällorna ska prioritera.

Örjan Gustafsson är professor i biogeokemi vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet. Det är i klassen Geovetenskaper han valts in som svensk ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.