De projekt och forskare från Stockholms universitet som får bidrag till forskning från Forte är:

Albert Banerjee, Institutionen för socialt arbete. 2 095 000 kr.
Forte Incoming International Postdoc fellowships med stöd från Marie Curie COFUND. Omsorgskvalitet och tillsyn i äldreboenden. Lärdomar från internationell komparativ forskning och feministiska omsorgsteorier.

Amber Beckley, Sociologiska institutionen. 3 090 000 kr.
Forte Outgoing International Postdoc fellowships med stöd från Marie Curie COFUND. Antisocialt beteende bland vuxna - hur uppstår det?

Rense Nieuwenhuis, Institutet för social forskning. 1 600 000 kr.
Postdoc. Investeringar mot fattigdom: Den förändrade balansen mellan offentliga tjänster, bidrag och transfereringar, samt arbete i Sverige och den Europeiska unionen.

Yerko Rojas, Institutet för social forskning. 1 600 000 kr.
Postdoc. Självmordsbeteende från ett livscykelperspektiv – livsbanor, efterverkningar och sociala sammanhang.

Cecilia von Otter, Institutet för social forskning. 1 600 000 kr.
Postdoc. Kvinnors och mäns karriärer: yrkesförväntningar i ungdomen och karriärbanor i medelåldern.

Åsa Backlund, Institutionen för socialt arbete. 3 030 000 kr.
Projekt. Ensamkommande barn i den sociala barnavården: En studie av mottagandets organisering och utformning i socialtjänst och institutionsvård.

Olof Bäckman, Institutet för social forskning.  3 030 000 kr.
Projekt. Den ojämlika brottsligheten? En studie av brottsminskningens sociala och rumsliga förändring.

Ann-Zofie Duvander, Sociologiska Institutionen. 2 930 000 kr.
Projekt. Inkomstfördelning för par som blir föräldrar och dess betydelse för inkomstojämlikhet mellan familjer. En jämförelse över tid och mellan länder.

Mats Ekendahl, Institutionen för socialt arbete. 2 330 000 kr.
Projekt. Unga cannabis-/spiceanvändare i Sverige - vilka är de, vad är deras problem och varför söker de inte socialtjänstens hjälp?

Martin Hällsten, Sociologiska institutionen. 1900 000 kr.
Projekt. Arbetsplatser och företag som nexus för intergenerationella ojämlikhetsprocesser.

Jan Löwstedt, Företagsekonomiska institutionen.  2 730 000 kr.
Projekt. Skolledningens många ansikten. En studie av ledningspraktiker i organiserande processer.

Renate Minas, Institutionen för socialt arbete. 1 680 000 kr.
Projekt. Fri rörlighet utan att kunna stanna? - en studie av hur svensk socialtjänst hanterar nödställda EU migranter.

Peter Nilsson, Institutet för internationell ekonomi. 2 030 000 kr.
Projekt. Konsumtionsmönster och arbetslöshet: Evidens från svenska registerdata.

Tove Pettersson, Kriminologiska institutionen. 3 330 000 kr.
Projekt. Kvinnor och brott som socialt problem.

David Seim, Nationalekonomiska Institutionen.  3 330 000 kr.
Projekt. Ofrivilliga uppsägningar: effekter på individer och möjliga policyåtgärder.

Lisa Skogens, Institutionen för socialt arbete. 3 080 000 kr.
Projekt. Långsiktiga konsekvenser av Individ- och familjeomsorgens insatser för personer vårdade för narkotikamissbruk – en långtidsuppföljning via registerdata.

Ninive von Greiff, Institutionen för socialt arbete. 2 780 000 kr.
Projekt. Återhämtningsprocessen för människor med missbruks- och psykiatrisk problematik – brukares och professionellas perceptioner av individuella, sociala och behandlingsrelaterade faktorers betydelse.

Viveca Östberg, CHESS Centre for Health Equity Studies. 2 980 000 kr.
Projekt. Stressorer, stress och hälsobesvär bland flickor och pojkar under adolescensen.

Mer om Fortes allmänna utlysning av bidrag till forskning och forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd finns på Fortes webbplats.