Av de drygt 1100 ansökningar som kom in har 220 ansökningar beviljats medel. Stockholms universitet beviljades 14 bidrag inom Forsknings- och utvecklingsprojekt samt 3 bidrag inom Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Örjan Bodin vid Stockholm Resilience Centre får anslag om 2 958 471 kronor för projektet ”Hur förvalta gränslösa ekosystem: är samverkan lösningen?”.

Ian Cousins vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi får anslag om 2 997 453 kronor för projektet ”Marina aerosolpartiklar som källa till atmosfäriskt nedfall av perfluoralkylsyror”.

Johan Ehrlén vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik får anslag om 2 988 000 kronor för projektet ”Hur kan vi göra mer realistiska förutsägelser om effekter av klimat- och markanvändningsförändringar på arters utbredning”.

Maria Greger vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik får anslag om 2 969 001 kronor för projektet ”Inverkan av nano-kiseldioxidpartiklar på Cd och As i jord-växt systemet i jordbruket”.

Thomas Hahn vid Stockholm Resilience Centre får anslag om 2 999 484 kronor för projektet ”Institutionell analys av Ekologisk Kompensation som ett miljöpolitiskt styrmedel för att nå målet Ingen Nettoförlust av Biologisk Mångfald och Ekosystemtjänster”.

Radovan Krejci vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi får anslag om 2 768 001 kronor för projektet ”Kopplingar mellan vatten, moln och aerosol i Arktis”.

Linda Laikre vid Zoologiska institutionen får anslag om 2 869 020 kronor för projektet ”Kriterier och riktlinjer för att bibehålla genetisk variation för adaptiv potential och gynnsam bevarandestatus hos geografiskt spriddas populationer”.

Stefano Manzoni vid Institutionen för naturgeografi får anslag om 2 982 858 kronor för projektet ”Att öka produktivitet och hållbarhet i jordbruket genom ökad diversitet i odlingen: Odlingar av Salix som modellsystem”.

Belén Martín-Matute vid Institutionen för organisk kemi får anslag om 2 982 999 kronor för projektet ”Från biomassa till värdefulla halogenerade ämnen med hjälp av katalytiska reaktioner”.

Douglas Nilsson vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi får anslag om 3 000 000 kronor för projektet ”Emissionsfaktorer för bromspartiklar och vägdamm baserat på direkta mikrometeorologiska flödesmätningar (BREAD)”.

Peter Nilsson vid Institutet för internationell ekonomi får anslag om 2 649 024 kronor för projektet ”Kan miljöpolitik minska ojämlikheten i barns långsiktiga livschanser? Erfarenheter från utfasningen av bly ur bensin”.

Annika Rabo vid Socialantropologiska institutionen får anslag om 1 976 000 kronor för projektet ”Tid och utveckling i Sidi Bouzid, Tunisien”.

Christina Rudén vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi får anslag om 2 996 001 kronor för projektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar”.

Sara Rydberg vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik får anslag om 3 000 000 kronor för projektet ”Produktion och effekt av neurotoxinet BMAA på hållbara vattenbruk i Östersjön”.

Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare

Francisco Nascimento vid Institutionen för miljö, ekologi och botanik får anslag om 2 433 000 kronor för projektet ”Bentisk mångfald på en ekosystemnivå: Användning av meiofauna för att bättre utvärdera ekologisk status hos mjuksediment i Östersjön”.

Anne Sørensen vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi får anslag om 1 998 000 kronor för projektet ”Inverkan av antropogena störningar på kvicksilverprocesser i pelagiska näringskedjor”.

Marlene Ågerstrand vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi får anslag om 1 871 316 kronor för projektet ”Expertkommittéer i gränslandet mellan forskning och policy: en fallstudie av europeisk kemikaliepolitik”. 

Läs mer om utlysningen hos Formas.