En majoritet av de sökande (59 procent) var kvinnor, och det var också en majoritet kvinnor (57 procent) som fick bidrag. Söktrycket har ökat sedan 2015 då 965 ansökningar skickades in, i år inkom 1106 projektansökningar.

Projektbidrag

Åke Bergmark, Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan. 3 130 000 kr. Att fastställa och möta behov: socialarbetares bedömning av ekonomiskt bistånd.

Shahram Khosravi, Socialantropologiska institutionen. 2 315 000 kr. Vad händer efter utvisning? En studie av utvisade afghanska asylsökande.

Tommy Lundström, Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan. 3 375 000 kr. Social barnavård som marknad - hur formas institutionsvårdens utbudssida?

Charlotta Magnusson, Institutet för social forskning. 3 030 000 kr. Föräldraskapets konsekvenser för karriärer: vilka påverkas och varför?

Frida Rudolphi, Institutet för social forskning. 2 730 000 kr. Könsskillnader i utbildning: hur uppstår de?

Tove Sohlberg, Sociologiska institutionen. 3 030 000 kr. Långtidsuppföljning av före detta rökare.

Jenny Säve-Söderbergh, Institutet för social forskning. 3 030 000 kr. Kan vi minska könslönegapet genom interventioner i löneförhandlingar? En identifikation av kausala orsakssamband och interventioner.

Jani Turunen, Sociologiska institutionen. 3 020 000 kr. Växelvis boende i Sverige - Utveckling, bakgrundsfaktorer, stabilitet och utfall av en ny familjeform.

Michael Tåhlin, Institutet för social forskning. 1 695 000 kr. Motivation och ojämlikhet på arbetsmarknaden.

Jukka Törrönen, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). 3 030 000 kr. Varför dricker unga mindre än tidigare?

Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet. 2 990 000 kr. Hur kryper jobbet in under huden? Analyser av tidsmässiga samband mellan arbete, arbetsmiljö, stressupplevelse och hälsa.

Stefan Wiklund, Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan. 2 130 000 kr. Barnperspektiv i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Om kommunala variationer och strategier.

Juniorforskarbidrag

Anna Sandberg, Institutet för internationell ekonomi. 3 230 000 kr. Könsskillnader i yrkesval, karriär och lön: Nya förklaringsmodeller.

Postdocbidrag 

Anna Gradin Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. 1 600 000 kr. Vändpunkter och narrativ identitet: Identitetsarbete och förändringsberättelser hos unga män i fängelse.

Eva Samuelsson, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). 1 600 000 kr.  Hjälpsökandets dilemman - om behov och erfarenheter av samt hinder för kontakt med vården vid spel- och alkoholproblem.

Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer

Anna Nyberg, Stressforskningsinstitutet. 2 974 000 kr. Kan ökningen i psykisk ohälsa förklaras av försämrade organisatoriska förutsättningar för en god arbetsmiljö i kvinnodominerade verksamheter?

Marta Szebehely, Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan. 3 364 000 kr.  Omsorgsyrken på olika arenor: organisation, arbetsinnehåll, relationer och arbetsmiljö

Philip Tucker, Stressforskningsinstitutet. 1 340 000 kr. Kvinnor och skiftarbete: en prospektiv cohort-studie av faktorer som förutsäger förmågan att klara av skiftarbete (shift work tolerance).

 

Lista över samtliga projekt som Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har beviljat bidrag finns här.