Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har meddelat bidragsbeslut avseende utlysningen med sista ansökningsdag 1 april 2014. Av fem ansökningar som insänts av forskare vid Stockholms universitet bifölls en ansökan. Fil.dr Karim Hamza, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, har beviljats ett bidrag om 3 931 000 kronor för ett treårigt projekt ”How can teachers support the development of scientific literacy through teaching about risk and risk assessment?”

Stärka elevers förmåga till riskbedömning

Syftet med det projektet är att generera kunskap om hur gymnasiets naturvetenskapsundervisning kan stärka elevers förmåga till riskbedömning och ställningstaganden i samhällsfrågor där kunskaper i naturvetenskap spelar en central roll. Det görs genom en metod där forskare och lärare gemensamt, via ett antal på varandra följande undervisningscykler, successivt utvecklar didaktiskt relevanta verktyg och principer för undervisning mot dessa syften.

Totalt genomförs åtta undervisningscykler. Varje cykel innefattar gemensamma planeringsmöten där både forskare och lärare deltar, påföljande undervisning som genomförs av läraren och videofilmas av forskarna, samt avslutande utvärdering av undervisningen utifrån analyser av de inspelade lektionerna. Cyklerna genomförs efter varandra, så att slutsatserna från en cykel kan omsättas i modifierad undervisning i nästkommande cykel. Vidare ska cyklerna alternera mellan de två ämnena och de två elevgrupperna. På så sätt möjliggörs generaliseringar av de principer för undervisning om riskbedömning som växer fram.

Efter att de åtta undervisningscyklerna genomförts sker en slutlig sammanställning och syntes av de principer för undervisning om riskbedömning i naturvetenskap som utvecklats. Resultaten beräknas få betydelse för både ämnesdidaktisk forskning, genom att den empiriska grunden för undervisning i naturvetenskap med fokus på riskbedömning och ställningstaganden i samhällsfrågor stärks och för lärarprofessionen, genom att denna empiriska grund är formulerad som konkreta verktyg och principer som lärare kan använda för att utveckla sin undervisning mot dessa syften.

Läs mer om Karim Hamzas forskning.