Vilka som sitter i rådet

Rådet utgörs av följande ledamöter: de två vicerektorerna, dekanerna inom Humanistisk-samhällsvetenskapliga området och prodekanus från Naturvetenskapliga området samt lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen. Etiska rådet får även tillkalla, adjungera, andra personer för att exempelvis närvara vid ett möte eller yttra sig över ett ärende. 


Etiska rådet leds av en ordförande, vilken utgörs av någon av vicerektorerna som turas om halvårsvis. Om ett ärende rör misstanke om vetenskaplig oredlighet leds Etiska rådets arbete av vicerektor för det andra området. En eller ett par tjänstemän, varav minst en jurist vid Ledningskansliet, utgör kanslifunktion med ansvar för administration och löpande arbete och bistår med juridisk kompetens.

Vad rådet gör

Etiska rådet har ansvaret för att utreda misstankar om vetenskaplig oredlighet och lämna förslag till beslut till rektor. Rådet har universitetsövergripande ansvar för utbildning och informationsspridning inom området. Rådet sammanträder regelbundet och vid behov, dock minst två gånger per år. Etiska rådet ansvarar även för universitetets riktlinjer för hantering av misstanke om vetenskaplig oredlighet.

Länk till riktlinjer