Stöd kring forskningsetiska frågor

Avdelningen för forskningsstöd vid Stockholms universitet ger stöd kring forskningsetiska frågor. Stödet kan gälla etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen. Information och vägledning om forskningsetik finns här.

Hantering av oredlighet i forskningen

Enligt den ordning som gäller fram till slutet av 2019 ska respektive lärosäte utreda misstankar om oredlighet i forskningen inom den egna verksamheten. Från och med den 1 januari träder en ny lag i kraft enligt vilken alla misstankar om oredlighet i forskning ska prövas av en särskild nationell nämnd. Mer information om universitetets hantering av sådana misstankar samt den nya lagen finns här.