Totalt beviljar Vetenskapsrådet forskningsmedel för nästan 1,2 miljarder kronor för åren 2019–2023. Vid Stockholms universitet har 34 projekt och 11 etableringsbidrag beviljats – sammanlagt drygt 154 miljoner kronor. Bland de forskningsprojekt som får mest bidrag från Vetenskapsrådet denna gång märks Tanja Slotte som får 4,3 miljoner för projektet ”Betydelsen av strukturell variation för en klassisk supergens uppkomst och evolution” och Pia Ädelroth som får drygt 4,1 miljoner för projektet ”NO-reducerande hem-koppar oxidasers produktion och katalys.”

Alla bidrag till Stockholms universitet från Vetenskapsrådet inom naturvetenskap och teknik 2019:  
 

PROJEKT
 

Claes Andréasson, MBW: ”Ribosomassocierade chaperoner skyddar nytillverkade proteiner”, 3 200 000 kr
 
Lennart Bergström, MMK: ”Kontrollerad sammanfogning av komplexa och multifunktionella mesokristaller”, 3 280 000 kr
 
Axel Brandenburg, Nordita: ”Stokastisk gravitationsvåg bakgrund från det tidiga turbulenta universum”, 4 000 000  kr
 
Sabrina Büttner, MBW: ”En ny regulator av fettsyraförlängning och organellers kontaktpunkter”, 3 200 000 kr
 
Jan-Erling Bäckvall: Organisk kemi: ”Studier av metallorganiska reaktionsmekanismer och utveckling av nya syntesmetoder”, 2 869 000 kr
 
Henrik Cederquist, Fysikum: ”Kalla molekyler och kluster - inneboende egenskaper och reaktioner”, 3 600 000 kr
 
Jan Conrad, Fysikum: ”In på upploppet för WIMP-mörk materia: XENONnT”, 3 205 000 kr
 
Helen Coxall, Institutionen för geologiska vetenskaper: ”Invaderades Norra ishavet av värmeälskande plankton för att Grönlandsisen smälte?”, 3 620 000 kr
 
Jan-Willem de Gier, DBB: ”Proteinnedbrytning i Bakteriecellhöljet”, 3 320 000 kr
 
Kristofer Döös, MISU: ”Vattenutbytet mellan oceanerna genom både atmosfären och havet i ett varmare klimat”, 3 562 000 kr
 
Joakim Edsjö, Fysikum: ”Teoretisk astropartikelfysik med fokus på mörk materia”, 3 525 000 kr
 
Johan Ehrlén, Institutionen för ekologi, miljö och botanik: ”Plasticitet, naturlig selektion och lokal anpassning hos växter längs geotermiska temperaturgradienter”, 2 520 000 kr
 
Marc Friedländer, MBW: ”MikroRNAs påverkan på proteiners variation och samvariation”, 3 320 000 kr
 
Wolf Geppert, Fysikum: ”Jonreaktioner i rymden och atmosfärer: Rollen av anjoner, isomerer och klustrer”, 3 200 000 kr
 
Peter Hambäck, Institutionen för ekologi, miljö och botanik: ”Mikrobiomets betydelse för växt-herbivore-parasitoid-interaktioner”, 3 955 000 kr
 
Fahmi Himo, Organisk kemi: ”Kvantkemiska Studier av Enzymatisk och Homogen Katalys”, 3 280 000 kr
 
Vladimir Juricic, Nordita: ”Högdimensionella topologiska kvasikristaller”, 3 000 000 kr
 
Malin Kylander, Institutionen för geologiska vetenskaper: ”Stormars mönster och orsaker i östra Nordatlanten efter senaste istiden”, 3 420 000 kr
 
Aatto Laaksonen, MMK: ”In silico studier av transport och kontrollerad administration av läkekemedel & genetiskt material med stimulus-responsiva polymer-vektorer”, 3 224 000 kr
 
Linda Laikre, Zoologiska institutionen: ”Genomisk dynamik hos metapopulationer”, 3 032 000 kr
 
Peter Lundqvist, Astronomi: ”Universums närbelägna transienter”, 3 255 000 kr
 
Michael McLachlan, ACES: ”Ett tillvägagångssätt för att göra mätning av biotransformation miljö relevant”, 3 682 000 kr
 
David Milstead, Fysikum: ”HIBEAM-experimentet för att söka efter icke-bevarande av baryontal vid ESS”, 3 205 000 kr
 
Sören Nylin, Zoologiska institutionen: ”Evolverande modularitet i växtätande insekters anpassningar till sina värdväxter”, 3 674 000 kr
 
Tinja Olenius, ACES: ”Explicit ramverk från molekylkluster till nanopartiklar för upplösning av bildningdynamik av atmosfäriska aerosoler”, 2 700 000 kr
 
Berit Olofsson, Organisk kemi: ”Atomeffektiv organisk syntes med diaryljodoniumsalter”, 3 914 000 kr
 
Katharina Pawlowski, Institutionen för ekologi miljö och botanik: ”De första stegen mot pumpa med kvävefixerande rotknöl”, 3 200 000 kr
 
Christos Samakovlis, MBW: ”Gensidig reglering av endocytos, metabolism och signalering i epitelvävnader”, 3 320 000 kr
 
Tanja Slotte, Institutionen för ekologi miljö och botanik: ”Betydelsen av strukturell variation för en klassisk supergens uppkomst och evolution”, 4 280 000 kr
 
Anna Sobek, ACES: ”Mekanistisk förståelse av fytoplanktons känslighet för kemikalieblandningar: ekologiska konsekvenser”, 3 562 000 kr
 
Erik Sonnhammer, DBB: ”Nätverksmetoder för att kartlägga geners funktion och reglering”, 3 300 000 kr
 
Neus Visa, MBW: ”Exosomens roller i kromatinreglering och DNA-reparation”, 3 520 000 kr
 
Pia Ädelroth, DBB: ”NO-reducerande hem-koppar oxidasers produktion och katalys”, 4 132 000 kr
 
Robert Östling, Institutionen för lingvistik: ”Strukturerad flerspråkighet för språkteknologi”, 4 000 000 kr.
 
ETABLERINGSBIDRAG
 
Rui Bao, ACES: ”Sänkor och remobilisering för sot (Black Carbon) i Arktiska oceanen”, 3 884 000 kr
 
Maria Doncel, Fysikum: ”Livstidsmätningar för precisionsstudier av strukturen hos exotiska atomkärnor och utveckling av instrumentering för studier av exotiska kärnor och hyperkärnor vid FAIR”, 3 300 000 kr
 
Jon Gudmundsson, Fysikum: ”Observationer av det tidiga universum med framtidens instrument”, 3 300 000 kr
 
Francisco Juliá-Hernández, Organisk kemi: ”Zink-baserad Katalys: Ett Nytt Ljust Verktyg för Organisk Syntes”, 3 895 000 kr
 
Sergey Koroidov, Fysikum: ”Fundamentala studier av CO2 konvertering till förnybara bränslen och kemikalier”, 3 160 000 kr
 
Timothy Linden, Fysikum: ”Att kasta ljus på kosmiska strålningens transport med TeV gammastrålning”, 3 400 000 kr
 
Anders Mörtberg, Matematiska institutionen: ”Kubiska metoder för datorverifiering av matematik”, 3 600 000 kr
 
Erin O’Sullivan, Fysikum: ”Neutriner från supernovor i IceCube och Hyper-Kamiokande”, 3300000 kr
 
Fivos Perakis, Fysikum: ”Kartläggning av dynamiska heterogeniteter med nya koherenta röntgenkällor”, 3 400 000 kr
 
Igor Pikovski, Fysikum: ”Gravitationseffekter i kvantoptik”, 3 200 000 kr
 
Tom Willhammar, MMK: ”Den kristallina nanostrukturen hos cellulosa framträder genom svepelektrondiffraktion”, 4 000 000 kr.