Följande forskare vid universitetet har beviljats bidrag inom olika utlysningar:

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Andreas Barth, Institutionen för biokemi och biofysik, får 3 000 000 kronor för projektet ”Marine snö som vektor i mikroplasttransport och nedbrytning”.

Thorsten Blenckner, Stockholms Resilienscentrum, får 2 997 567 kronor för ”När summan är okänd – ett konkret tillvägagångssätt för att urskilja multipla stressfaktorernas påverkan på Östersjöns ekosystem”.

Sara Cousins, Institutionen för naturgeografi får 2 997 730 kronor för ”Havstrandängar - ett rörligt habitat”.

Johan Eklöf, Institutionen för ekologi miljö och botanik, får 2 999 938 kronor för ”Spiggvågen – användning av nätverksteori för att förstå och vända ett smittsamt regimskifte från rovfisk till storspigg i Östersjöns kustområden”.

Line Gordon, Stockholms Resilienscentrum får 2 979 696 kronor för ”Mindre men bättre kött – en vetenskaplig bas för vad det innebär”.

Thomas Hahn, Stockholms Resilienscentrum får 2 997 192 kronor för ”Ökad legitimitet och intressentsamverkan i ekologisk kompensation”.

Malin Kylander, Institutionen för geologiska vetenskaper, får 2 923 050 kronor för ”Stormars mönster och orsaker i östra Nordatlanten efter senaste istiden”.

Ilda Lindell, Kulturgeografiska institutionen får 2 999 314 kronor för ”Framväxten av transportinfrastruktur i världsklass: globala visioner och vardagsliv i urbana Afrika”.

Michelle McCrackin, Östersjöcentrum, får 2 965 598 kronor för ”Den historiska näringstillförseln till Östersjöns avrinningsområde påverkar övergödningen idag och i framtiden”.

Anna Sobek, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, får 2 990 673 kronor för ”Kombinationstoxicitet och validering av biologiska effekt-indikatorer medkemisk aktivitet som mått på miljögiftsexponering”.

Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, får 2 999 315 kronor för ”Integration levererad? Invandrares erfarenheter i den växande Svenska gig-ekonomin”.

Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare

Lan Wang Erlandsson, Stockholms Resilienscentrum, får 2 999 427 kronor för ”Förvaltning av vattenflöden i atmosfären: integrerade skogs- och jordbrukslösningar som säkrar regnvatten för jordbruk i Afrika”.

Maria-Therese Gustafsson, Statsvetenskapliga institutionen, får 2 996 178 kronor för ”Sociala dimensioner på en värdekedja fri från avskogning: Lärdomar från europeisk import av kött och soja från Brasilien”.

Agnes Karlsson, Institutionen för ekologi miljö och botanik, får 2 927 443 kronor för ”Kan cyanobakterieblomningar göra östersjöfisk mindre giftig?”

Hitesh Motwani, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, får 2 999 979 kronor för ”AmphiDNA: Kan vitmärle-DNA ge information om Östersjöns hälsa?”

Tinja Olenius, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, får 2 994 339 kronor för ”Nya generationens verktyg för robust kvantifiering av atmosfäriska nanopartikelkällor”.

Emma Undeman, Östersjöcentrum, får 3 000 000 kronor för ”Leder Europeisk vattenlagstiftning till bättre vattenkvalitet? Analys av gällande indikatorer och åtgärder för att minska kemisk förorening”.

Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

Jana Johansson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, får 4 594 788 kronor för ”Utsläpp av organiska fluorföreningar vid avfallsförbränning”.

Faradj Koliev, Statsvetenskapliga institutionen, får 3 441 675 kronor för ”Effekter av NGO naming and shaming på staters miljöpolicyn, 1985-2020”.

Jan Kuiper, Stockholms Resilienscentrum, får 3 247 986 kronor för ”Att använda naturen, att skydda naturen, eller att vara naturen: Det är frågan”.

Amanda Wood, Stockholms Resilienscentrum, får 493 312 kronor för ”Vägar till friska och hållbara nordiska livsmedelssystem – ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för att utveckla transformation”.

Cirkulär ekonomi för hela samhället 2019

Tiina Häyhä, Stockholms Resilienscentrum, får 1 959 704 kronor för ”Cirkulära hotspots och adaptiv cykels mot circular ekonomi för hela samhället”.

Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle 2019

Andreas Duit, Statsvetenskapliga institutionen, får 7 197 805 kronor för ”Politiska konsekvenser av klimatpolicy”.

Ökad rörlighet mellan akademi och praktik 2019

My Sellberg, Stockholms Resilienscentrum, får 999 600 kronor för ”Diversifiering för hållbara livsmedelssystem i Mälardalen”.

Hållbara vistelsemiljöer

Wiebren Boonstra, Stockholms Resilienscentrum, får 7 999 308 kronor för ”Stadens blåa allmänningar. En studie av gatufiske för planering av den hållbara och rättvisa staden”.

Danielle Ekman Ladru, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, får 7 523 600 kronor för ”Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsberoende och barns vardagsmobilitet och lek”.

Tanja Joelsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, får 5 512 620 kronor för ”Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden-villkor, förhandlingar och utmaningar för hållbar urbanism”.

Ilda Lindell, Kulturgeografiska institutionen, får 7 842 840 kronor för ”Framväxten av ’transportinfrastruktur i världsklass’ – urbana visioner och infrastrukturella rum i afrikanska städer”.