Av bidragen till Stockholms universitet är ett inom juniorforskare, fyra postdoktorer, femton projekt samt inom tillämpad välfärdsforskning ett planeringsbidrag och ett programbidrag, det senare på 23,5 miljoner kronor.

Juniorforskare (1 av 10 beviljade bidrag)
•    Cassandra Engeman, Institutet för social forskning (SOFI): Fäders vård av barn: Orsaker till och konsekvenser av fäders föräldraledighet i ett tvärnationellt jämförande perspektiv. 4 100 000 kr

Postdok (4 av 12 beviljade bidrag )
•    David Pålsson, Institutionen för socialt arbete: Samhällets ansvar för familjehemsplacerade barn: villkor, strategier och betydelser av socialtjänstens uppföljning. 2 000 000 kr
•    Helen Eriksson, Sociologiska institutionen: Varför är pappor med mest att förlora på att vara borta från jobbet också de som är föräldralediga längst? 2 000 000 kr
•    Sabina Hellborg, SOFI: Rättsligt ansvar för mobbning och kränkningar på arbetsplatsen. 2 000 000 kr
•    Andrea Dunlavy, Institutionen för folkhälsovetenskap: Minderåriga flyktingars hälsa och integration: studier kring betydelsen av andelen utrikes födda i skolan. 2 000 000 kr
 

Projekt (15 av 70 beviljade bidrag)
•    Lars Brännström, Institutionen för socialt arbete: Fosterbarn som medelålders vuxna: För vem och under vilka omständigheter kan placering i familjehemsvård motverka ohälsa och sociala problem över levnadsbanan? 3 000 000 kr
•    Ylva B Almquist, Institutionen för folkhälsovetenskap: Risk och resiliens: Vägar till (o)hälsa bland kvinnor och män med erfarenheter av ogynnsamma uppväxtvillkor (RISE). 3 300 000 kr
•    Karine Elihn, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES): Nano-kvarts - ett steg mot att förstå kvartsnanopartiklars betydelse för negativa hälsoeffekter. 1 840 000 kr
•    Stefan Wiklund, Institutionen för socialt arbete: Familjehem som samhällsåtgärd: ett lekmannauppdrag i en tid av professionalisering och privatisering. 4 100 000 kr
•    Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet: Läkare och människa - prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder. 3 920 000 kr
•    Mats Ekendahl, Institutionen för socialt arbete: Hur kan vi förstå substansbruk bland ungdomar? En empirisk analys av olika förklaringsmodellers relevans för Sverige. 3 020 000 kr
•    Ann-Zofie Duvander, Sociologiska institutionen: Splittrad barnrätt -konsekvenser av motstridiga regler om barns försörjning. 3 400 000 kr
•    Paulina de los Reyes, Ekonomisk historia och Internationella relationer: Ung på jobbet. Instabila anställningar, arbetsmiljö och (o)hållbara arbetsplatser inom detaljhandel. 4 200 000 kr
•    Matthew Wallace, Sociologiska institutionen: Från fördel till nackdel: Uppkomsten av dödlighetsskillnader hos nya invånare i Sverige. 3 600 000 kr
•    Martin Hällsten, Sociologiska institutionen: En gång bonde, alltid bonde? Hur tidigare generationer av släkt strukturerar levnadsförhållanden i Sverige. 4 200 000 kr
•    Anna Sandberg, SOFI: Prestationsutvärderingar, karriärvägar och könsskillnader: En studie av svenska domstolsnotarier. 4 000 000 kr
•    Marianne Teräs, Institutionen för pedagogik och didaktik: Integration och inkludering av migranter i och genom yrke och arbete. 4 800 000 kr
•    Renita Thedvall, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score): Algoritmer i arbete. Konsekvenser av nya digitala system i socialtjänsten. 4 900 000 kr
•    Katarina Boye, SOFI: Efter småbarnsåren. En longitudinell studie av föräldraskap och arbete. 2 100 000 kr
•    Johan Svanberg, Ekonomisk historia och Internationella relationer: Facklig internationalism och internationell arbetsgivarlojalitet. Den svenska teko-sektorn och Europaintegrationerna 1957–1995. 3 800 000 kr

Tillämpad välfärdsforskning
Programbidrag
(1 av 4 beviljade bidrag)
•    Stefan Wiklund, Institutionen för socialt arbete: Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier. 23 535 000 kr

Planeringsbidrag (1 av 9 beviljade bidrag)
•    Susanne Garvis, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen: Ojämlik tillgång till förskola i Sverige. 910 000 kr

Samlad info från Forte om de båda utlysningarna och vilka som beviljats bidrag hittar du här.