Den statliga forskningsfinansiären Mistra har fattat beslut i sin utlysning om design för minskad exponering för farliga ämnen. Utlysningen strävar efter att möjliggöra och främja expansion av en säker, hållbar och grön kemisk industri i Sverige samt att minska exponering av människor och miljön för farliga ämnen.

Cirka 30 miljoner till Stockholms universitet

Det forskningsprogram som beviljas anslag är SAFECHEM som koordineras av Svenska Miljöinstitutet (IVL). Den totala budgeten är på 100 miljoner kronor, varav 70 miljoner från Mistra och 30 miljoner från industrin. Cirka en tredjedel av summan går till Stockholms universitet.

Foto: Anna-Karin Landin
Lennart Bergström
Foto: Anna-Karin Landin

Inom ramen för SAFECHEM ska Stockholms universitet tillsammans med IVL, RISE, KTH samt industri och myndigheter bedriva forskning för att minska exponeringen av farliga kemikalier genom att utveckla nya gröna industriprocesser samt implementera metoder för snabb och effektiv farobedömning av kemikalier. SAFECHEM kommer att föra samman forskare inom tre av Stockholms universitets profilområden: miljövetenskap, materialkemi och katalys inom organisk kemi.

– SAFECHEM kommer att vara viktigt för att minska eller eliminera exponering för farliga kemikalier samt för omställningen till hållbara produktionsprocesser. Programmet ger stora möjligheter att skapa nya samarbeten mellan kemister och miljövetare och kan förhoppningsvis ligga till grund för en plattform där vi gemensamt kan tackla framtida utmaningar, säger Lennart Bergström, professor i materialkemi och som tillsammans med Magnus Breitholz, professor i ekotoxikologi, koordinerat ansökan från Stockholms universitet.

Forskning om nya hållbara material

Foto: Eva Dalin
Magnus Breitholtz
Foto: Eva Dalin

Dessa medel möjliggör en kraftfull utveckling av forskning som syftar till att ta fram nya hållbara material. En viktig komponent för att lyckas är att material- och organkemister jobbar nära toxikologer och miljökemister men även nära industrin. En annan viktig komponent är att det finns nya metoder för att effektivare kunna testa om nya material är fria från farliga kemikalier.

– SAFECHEM kommer att möjliggöra båda dessa komponenter. För Stockholms universitets del är det ett viktigt steg på vägen mot att utveckla ett styrkeområde inom ramen för giftfria och resurseffektiva kretslopp, så kallade cirkulära system, vilket är mycket positivt, säger Magnus Breitholtz.

Mer om SAFECHEM

Programmet är utformat för att stödja processen från ett industriellt eller marknadsbaserat behov att producera kemikalier med specifika egenskaper, och innefattar utveckling av metoder för undersökning av potentiella risker, nya syntesprocesser utan användning av farliga ämnen samt livscykelanalys och materialhantering. Programmet ska utveckla både kunskap och verktyg som möjliggör expansion av en grön kemi-sektor och effektiviserar processen för marknadsintroduktion och den nödvändiga testningen, registrering och rapportering enligt gällande lagstiftning.

Sex arbetspaket

SAFECHEM består av sex arbetspaket (WP), exklusive programkoordinering och kommunikation (WP1). Dessa är:
• En vision och agenda för grön kemi (WP2)
• Risk- och riskundersökning - tidig varning och proaktivitet (WP3)
• Design och hantering av kemikalier, material och processer (WP4)
• Kompetensutveckling och utbildning (WP6).
• Industriella fallstudier (WP7)