Av de 730 miljoner kronor som fördelas under perioden 2018-2024 (med tyngdpunkt 2019-2021) går 137 miljoner till 29 olika projekt vid Stockholms universitet, vilket gör SU till den tredje största mottagaren av anslag i landet, efter Göterborgs och Uppsala universitet. 

Dern kompletta listan över projekt vid Stockholms universitet som beviljats anslag från Vetenskapsrådet 2018 följer här: 

 

Projekttitel.
Ämne. Sammanlagt anslag under perioden.

Till konsumtionens försvar: Reklam, genus och medborgarskap i Sverige under andra världskriget
Historia, Ekonomisk historia, Medievetenskap. 5 880 000:-

 

Moraliska anspråk på jämlikhet i åldrande samhällen
Etik, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap. 1 645 000:-

 

Tal: relevansen av empiriska resultaten för filosofi      
Filosofi. 1 800 000:- 

 

På lång sikt: Kriminella karriärer i en svensk födelsekohort till 65 års ålder            
Sociologi. 4 236 000:-

 

Samhälleliga respektive klimatrelaterade orsaker till hungersnöd i norra Europa under tidigmodern tid (cirka 1500–1800)
Historia, Klimatforskning, Jordbruksvetenskap. 3 944 000:-

 

Metadatans politik             
Konstvetenskap, Mänsklig interaktion med IKT. 5 692 000:-

 

Deltagande i det visuella kulturarvet. Metadata, återanvändning och tvärvetenskap Konstvetenskap, Mänsklig interaktion med IKT. 8 372 000:-

 

Mirakelgrödan: Jordbruksglobalisering utifrån sojabönans skiftande roller           
Ekonomisk historia, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Miljövetenskap. 5 000 000:-

 

Vilken roll bör civilsamhällets aktörer spela för att demokratisera globala institutioner? En ´function sensitive´ approach  
Statsvetenskap. 4 300 000:-

 

Kvalitetsvärderingar i konsumentprisindex och dess betydelse för social och ekonomisk historia                    
Ekonomisk historia, Historia, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap. 3 978 000:-

 

Kalla kriget som kulturarv i Sverige         
Etnologi, Arkitektur, Statsvetenskap. 5 500 000:-

 

Att söka nya svar på en gammal fråga, eller: Hur lär sig barn språk?                       
Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik. 5 900 000:-

 

#metoo-aktivism i Sverige: Utveckling, konsekvenser, strategier      
Medievetenskap, Systemvetenskap, informationssystem och informatik, Mänsklig interaktion med IKT, 5 817 000:-

 

Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre. Betydelsen av barndomsfaktorer samt psykosocialt och fysiskt belastande arbetsmiljöer mätta över ett helt arbetsliv                   
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin. 3 588 000:-

 

Vårdval Stockholm-hur har det påverkat vårdutnyttjande hos barn i olika sociala grupper och bostadsområden?               
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik. 2 614 000:-

 

Ansvar och funktionshinder                     
Etik, Tillämpad psykologi. 1 418 000:-

 

Dilemman i rättssalen – hur domare praktiserar likhet inför lagen i svenska förvaltningsdomstolar                 
Studier av offentlig förvaltning. 2 880 000:-

 

De oavsiktliga följderna av svensk föräldraledighetspolitik: Ett hälsoperspektiv    
Övrig annan samhällsvetenskap, Övrig annan medicin och hälsovetenskap. 5 604 000:-

 

Forntida bilder 2.0. En digital utgåva av de gotländska bildstenarna. 14 822 000:-
Arkeologi

 

Beteendemönster hos tidig Homo: Arkeologiska och tafonomiska studier av Philips Tobias Korongo – platsen (PTK), Olduvai Gorge, Tanzania.                      
Arkeologi. 2 055 000.-

 

Kommunalt självstyre, kollektiva varor och utveckling. Evidens från 1 miljard digitaliserade datapunkter       
Nationalekonomi, Historia, Ekonomisk historia. 11 897 000:-

 

Borgerlig feminism eller klassolidaritet? Arbetarklasskvinnors agerande och strategier i den borgerliga kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900
Historia. 2 982 000:-

 

Infojämlikhet ur ett globalt perspektiv    
Medievetenskap. 5 125 000:-

 

Nyanlända flyktingars arbetsmarknadsintegration: En studie av aktiviteter inom etableringsuppdraget och hur dessa påverkar arbetsgivarnas rekryteringsbeslut              Nationalekonomi. 3 900 000:-

 

Upplysningsantropologi och italiensk opera: Ranieri Calzabigis revolutionära teater
Teatervetenskap, Musikvetenskap, Litteraturvetenskap. 2 772 000:-

 

Jämlikhet i sömn hos föräldrar med småbarn: Förhållandet mellan barnansvar nattetid, stress och välmående.                  
Psykologi. 4 285 000:-

 

Amerikanisering och filmens utveckling i USAs kolonier, 1898-1919
Filmvetenskap, Etnologi, Kulturstudier. 2 349 000:-

 

Addiction som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelse av självbiografiska berättelser om olika beroenden         
Sociologi. 3 200 000:-

 

Jämlikhetsskapande förebilder: Ett vinjettexperiment om effekten av symbolisk representation i USA och Sverige             
Statsvetenskap. 5 200 000:-

 

Läs mer om 2018 års anslag på Vetenskapsrådets hemsida.