Ett smalbi (Lasioglossum sp.) som besöker en rapsblomma. Foto: Ulrika Samnegård.
Ett smalbi (Lasioglossum sp.) som besöker en rapsblomma. Foto: Ulrika Samnegård.

– I ett traditionellt jordbrukslandskap i Etiopien hittade vi, tvärtemot våra förväntningar, väldigt få bin och en stark pollinationsbegränsning vilket ledde till låga skördar av en oljegröda, säger Ulrika Samnegård, Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

Ulrika Samnegård. Foto: Simon Samnegård.
Ulrika Samnegård. Foto: Simon Samnegård.

Minskande populationer av bin kan påverka den globala matproduktionen negativt eftersom brist på pollinationstjänster kan leda till lägre skördar för många grödor. Låga antal av pollinatörer, som bin, har ofta kopplats till och förklarats av det alltmer intensiva jordbruket och av att vilda naturmiljöer försvinner.

– Dessa anledningar, som man tidigare trodde var generella världsomspännande anledningar, stämmer antagligen inte överallt. Vissa regioner verkar ha få pollinatörer naturligt, säger Ulrika Samnegård.

Global matproduktion allt mer beroende av bin

Forskarna undersökte ett heterogent landskap i Etiopien, med traditionellt jordbruk blandat med skog och betesmarker. De fann extremt låga nivåer av bin och stark pollenbegränsning av en oljegröda, vilket ledde till låga skördar. Detta förvånande forskarna eftersom landskapet verkade vara rikt på födoresurser och boplatser för bin.

– En ökad mängd av vilda naturmiljöer, som skog, ökade inte antalet bin. Men vi fann att om pollinationstjänsterna kunde förbättras så skulle det kunna leda till en dubblerad skörd, säger Ulrika Samnegård.

Den globala matproduktionen blir alltmer pollinationsberoende när ytan av grödor som behöver pollination expanderar mer än ytan av icke-pollinationskrävande grödor. Denna trend är speciellt tydlig i utvecklingsländer, vilket gör det angeläget med fler liknande studier i andra landskapstyper, altituder och på andra grödor, säger Ulrika Samnegård:

– Risken är stor att en ökning av arealen av pollinationsberoende grödor inte genererar så hög matproduktion som förväntat.

Artikeln

Samnegård U, Hambäck PA, Lemessa D, Nemomissa S, Hylander K. (2016) A heterogeneous landscape does not guarantee high crop pollination. Proc. R. Soc. B 20161472. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.1472