Maria Greger
Maria Greger

Kadmium- och arsenikhalten är hög i mycket av det vi äter. Växterna tar upp gifterna från jorden och speciellt vete, sallat, potatis och morot är bra på att ackumulera dem i de ätbara delarna. Vid Institutionen för ekologi miljö och botanik (EMB), Stockholms universitet, pågår forskning om hur växterna tar upp tungmetaller och vad som kan hindra det. En studie visar att man kan minska kadmium- och arsenikhalten genom att gödsla med kisel.

– Arsenik och kadmium är giftiga ämnen som finns i våra livsmedel och är mycket skadliga för vår hälsa. Metoder för att minska nivåerna av gifter i vår föda är av stor betydelse, säger Maria Greger, docent vid EMB.

Globalt hälsoproblem

Arsenik och kadmium orsakar hälsoproblem så som njursvikt, benbrott och cancer, och är ett globalt problem, berättar Maria Greger. Enbart intaget av veteprodukter bidrar med 43 procent av det dagliga kadmiumintaget och under det senaste åren har arsenik i barnmat och ris diskuterats i medierna.

Forskarna vid EMB har funnit att kisel, som tillförs fältodlingar av vete, potatis, morot och lök, minskar kadmium- och arsenikhalten i de ätbara delarna i alla dessa grödor med upp till 40 procent. Detta kan verka märkligt eftersom kisel är jordens näst vanligaste grundämne, men trots den höga kiselhalten i jorden är den tillgängliga kiselmängden mycket låg, cirka 0,2 procent av den totala kiselhalten. Dagens jordbruksmetoder bortför tillgängligt kisel med växtmaterialet, men tillför inte något nytt kisel och därför minskar den tillgängliga kiselhalten i jorden. Detta kan vara anledningen till att man får så tydligt positiva effekter av kisel när det tillförs jorden.

Mekanismer funna bakom naturlig metod

– Studien har gjorts i kommersiella fältodlingar. Vi har även i laboratorieförsök kunnat konstatera att kisel har denna effekt på växters ackumulering av kadmium och arsenik samt funnit vilka mekanismer som ligger bakom resultatet. Detta är en naturlig metod som ger oss en möjlighet att minska hälsorisker, säger forskningsassistent Tommy Landberg.

Kisel kan enligt forskarna ha fler positiva effekter på odling. Det ökar växtens biomassa och växtens tolerans mot insekter, växtsjukdomar, torka och höga salthalter i jorden. När kisel i form av löst kiselsyra tillsätts till jorden ökar jordpartiklarnas aggregatbildning, vilket gynnar jordens strukturella egenskaper, samt binder upp och motverkar växters upptag av en del giftiga ämnen. Kisel hindrar på så sätt att arsenik och kadmium tas upp. Kisel påverkar även rötterna direkt så att mindre mängd av dessa ämnen transporteras från rötterna till växtens ätbara delar.

Växter kan rena förorenad mark

Kiselgödsel är det ena spåret i Maria Gregers forskning. Det andra är att rena förorenad mark med hjälp av växter. Just nu pågår försök att få ner halten tungmetaller och andra föroreningar i marken genom att odla salix och under våren kommer en rapport med resultaten.

Än så länge finns gödsel med kisel inte att köpa i Sverige. Vad kan man då göra för att undvika höga halter tungmetaller i sin mat?

­– Alla växter kan ta upp tungmetaller, men olika sorter tar upp olika mycket. Till exempel potatisodling kan anpassas så man odlar en potatissort som tar upp mindre. Vad gäller sallat finns ingen sort som tar upp mindre tungmetaller. Jag äter själv väldigt lite sallad efter att jag upptäckt det här. Den som odlar själv kan gödsla med åkerfräken, som innehåller kisel. Min förhoppning är att vi så snart som möjligt ska få kiselgödselmedel i handeln, säger Maria Greger.

Om forskningen 

”Silicon decreases cadmium and arsenic in field grown crops.” är publicerad i tidskriften Silicon. 

I del 3 av webb-tv serien Vetenskap & Trädgård berättar Maria Greger mer om forskningen. http://www.odlingstv.se/vetenskap-tradgard/