Johanna Gustafsson Fürst, konstnär, och Inger Lindberg, professor. Foto: Jens Lasthein
Konstnären Johanna Gustafsson Fürst har samarbetat med flera forskare, däribland Inger Lindberg, inför utställningen ”Ympa orden, piska min tunga”. Foto: Jens Lasthein


Att konsten berikar forskningen, det är professorerna Jarmo Lainio och Inger Lindberg överens om. De har båda haft flera långa samtal med konstnären Johanna Gustafsson Fürst som ligger bakom utställningen ”Ympa orden, piska min tunga”.
– Johanna associerar väldigt fritt och det gör att man själv börjar tänka i andra banor, det är väldigt stimulerande. Det är inga simpla frågor hon ställer, man måste tänka till som sjutton, säger Inger Lindberg, professor emerita i tvåspråkighet.
Arbetet med utställningen inleddes då Johanna Gustafsson Fürst tillbringade en period i Tornedalen. Där mötte hon människor som förbjöds tala sitt modersmål meänkieli när de började skolan, och därmed berövades sin förmåga att kommunicera. Hon blev intresserad av hur språk är kopplat till identitet och makt, och drog paralleller till hur det i nutid finns politiker som vill begränsa andra språk än svenska. Bland annat genom att förbjuda andra språk på skolans raster och dra in modersmålsundervisning.
– Jag började med det här arbetet utifrån en stark känsla av att det, trots att forskningen säger vissa saker om språkinlärning, ändå kommer förslag från politiker som går mot den kunskap som finns. Och mot de erfarenheter människor utsatta för språkförlust kan förmedla. I kontakten med forskare har jag fått bekräftat hur enormt viktigt det är att flerspråkighet får finnas, erkännas och ses som en tillgång, säger Johanna Gustafsson Fürst.

Forskarna har delat med sig av kunskap

Samarbetet har bestått av samtal där flera forskare har delat med sig av kunskap och tankar. Från idéer om kulturella referenser till konkreta frågor om barns språkutveckling och juridiken runt minoritetsspråk.
– Jag berättade bland annat om den utredning om minoritetsspråk som jag gjort för Utbildningsdepartementet, och samtalet ledde till massa ökad kunskap rent kulturellt för mig, säger Jarmo Lainio, professor i finska.
Både Inger Lindberg och Jarmo Lainio har tidigare erfarenheter av att kombinera forskning och konst. Som språkforskare ser de sitt forskningsfält tätt sammanflätat med kultur – utan kultur inget språk. I kursplanerna för modersmål ingår också kulturundervisning.
Inger Lindberg har länge använt sig av litterära referenser för att nå fram i frågor om makt och identitet kopplade till språk. Genom litteraturen blir det lättare att förstå, liksom genom konsten.
– I konst finns en möjlighet att nå ut med de samhällskritiska aspekterna av språk, säger Jarmo Lainio, som ger ytterligare exempel på en beröringspunkt: totalitära stater förbjuder ofta olika typer av konstinriktningar precis som de förbjuder minoritetsspråk.
– Jag skulle gärna vilja fortsätta samarbetet efter utställningen, jag upplever att jag precis har börjat. Politiken som får fäste i samhället nu är i grunden rasistisk och den får bara inte växa. Just därför är det viktigt att träffa forskare och att deras kunskap förmedlas. Det är en uppbyggd kunskap som ger empati och hopp, säger Johanna Gustafsson Fürst.
”Ympa orden, piska min tunga” öppnade i januari och går att se fram till 18 juni. 21 mars sker en andra öppning då verk tillkommer eller byter skepnad. Då släpps även en publikation med texter om flerspråkighet, med Sara Abdollahi som redaktör. Medverkande författare och poeter är Ida Börjel, Balsam Karam, Negar Naseh, Lars Raattamaa och Loretto Villalobos.


Accelerators forskarsamarbeten

Drivkraften för Accelerators konstnärliga program är att bidra till ett öppet samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog. Accelerators forskarsamarbeten innebär att forskare, curators och konstnärer träffas för kunskapsutbyte och reflektion kring hur samtidsfrågor adresseras i deras respektive discipliner. Dessa dialoger utmynnar under utställningsperioden i ett publikt program med samtal och evenemang dit studenter, forskare och allmänhet bjuds in att delta.

Publik & Vetenskap på Accelerator

Områdeskansliet för humanvetenskap arrangerar den tvärvetenskapliga samtalsserien
Publik & Vetenskap i konsthallens lokaler under våren. Samtalen visar bredden av den
humanvetenskapliga forskning som bedrivs vid Stockholms universitet. Läs mer här:
https://www.su.se/humanvet/om-oss/nyheter/publik-vetenskap-ny-samtalsserie-lyfter-humanvetenskaplig-forskning-1.485728

Artikeln är publicerad i Universitetsnytt nr 1 2020.
Text: Anna-Karin Landin