Edjrar i Stockholms skärgård. Foto: Johan Bjurer/Mostphotos
Edjrar i Stockholms skärgård. Foto: Johan Bjurer/Mostphotos

 

Tiaminbrist har tidigare satts i samband med en rad olika effekter, som minskad tillväxt, förändrade organstorlekar, försämrad näringsstatus, blodstatus och simförmåga, samt ökad mottaglighet för infektioner, förändrat beteende och avsevärda negativa effekter på reproduktionen. Första gången som tiaminbrist hos fåglar påvisades med kemiska och biokemiska metoder var 2009. I Sverige har dock typiska tiaminbristsymptom hos fåglar observerats i fält så tidigt som 1972.

– Tiaminbrist hämmar nu ejderns reproduktion i sådan omfattning att stabila bestånd inte längre kan upprätthållas, vilket visas genom studier av sambanden mellan tiaminstatus, hjärnskador, beteendeförändringar och reproduktionsutfall. Ejdrarna lägger färre ägg än normalt, och även när äggen kläcks så är antalet ungar som överlever är så lågt att bestånden omöjligen kan upprätthållas. Detta är inget tillfälligt fenomen, utan samma låga reproduktionsutfall har observerats sex år i rad, säger Torsten Mörner, docent vid Statens veterinärmedicinska anstalt och huvudförfattare till artikeln.

Räddade ungarna från att dö

I denna undersökning, påvisade forskarna tiaminbristen genom kemisk analys av tiamin i lever och hjärna från ejderungar insamlade i Blekinge skärgård. När forskarna behandlade ejderungarna med tiamin, fann de att detta räddade en stor del av ungarna från att dö. De påvisade också ett samband mellan oförmåga att dyka och en hjärnskada som är typisk för tiaminbrist.

– Sambandet mellan tiaminbrist och misslyckad reproduktion hos ejdern visar att det finns en tydlig koppling mellan biokemi och ekologi. Det som behöver göras nu är att söka efter den bakomliggande orsaken till tiaminbristen, säger Lennart Balk, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) och medförfattare till artikeln.

Fler arter drabbade

Hittills genomförda undersökningar har bidragit med baskunskap om tiaminbristens utbredning i tid och rum, samt bland olika arter. Förutom hos fåglar, så förekommer väl dokumenterad tiaminbrist även hos en rad fiskarter, och nyligen lades också blåmusslor till listan över drabbade djur. Med hjälp av denna information kan möjliga orsakssammanhang börja urskiljas, och kandidater till mekanism sållas fram, för att sedan undersökas mer i detalj.

Så hur passar dessa rön in i den övergripande bilden av tiaminbristproblemet hos vilda djur idag? Enligt forskarna kan det inte uteslutas att tiaminbristen är så allvarlig att den bidrar signifikant till det pågående globala utdöendet av många djurarter. De understryker också att andra forskare har utpekat denna förlust av biologisk mångfald som det just nu allvarligaste hotet mot livet på jorden.

Publicerat i Scientific Reports

Artikeln ”Thiamine deficiency impairs common eider (Somateria mollissima) reproduction in the field” (DOI: 10.1038/s41598-017-13884-1) har publicerats i Scientific Reports inom Nature Publishing Group (NPG) och finns fritt tillgänglig på: www.nature.com/articles/s41598-017-13884-1. Studierna har till största delen finansierats av Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.