Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Borgenärskollektiv - en studie av fyra borgenärskollektivs rättsliga klassificering

Avhandlingsprojekt vars övergripande syfte är att undersöka hur de fyra borgenärskollektiven är att klassificera rättsligt och därmed finna en rättslig hemvist för de studerade kollektivborgenärernas interna rättsliga relationer.

I avhandlingen behandlas sådana borgenärskollektiv som bildas inom ramen för syndikerade lån och obligationslån samt företagsrekonstruktions- och konkursförfaranden.

Framställningen syftar till att undersöka hur de fyra borgenärskollektiven är att klassificera rättsligt och därmed finna en rättslig hemvist för de studerade kollektivborgenärernas interna rättsliga relationer. Undersökningen är angelägen av flera skäl. Ett sådant skäl är att klassifikationsfrågan tillhandahåller ”avstampet” när oreglerade rättsfrågor med anledning av borgenärers kollektivinterna samverkan söker sin lösning. Ett annat skäl är att den rättsliga klassificeringen inte är något som parterna disponerar över. Till detta kommer att det i dag saknas en framställning som på ett samlat och systematiskt sett behandlar de huvudsakliga rättsliga problem som är förknippade med borgenärsgruppers interna mellanhavanden. Detta trots att borgenärskollektiv som rätts- och avtalsfigur har stor praktisk betydelse och att de frågor som kollektiven kan ha att ta ställning till kan vara väl så komplicerade som de som t.ex. en associations medlemsstämma har att fatta beslut om.

Handledare: 

Professor Göran Millqvist

Projektbeskrivning

Ett borgenärskollektiv är för handen sa snart två eller flera borgenärer har fordringar mot en och samma gäldenär och borgenärernas fordringar i ett eller annat avseende är kopplade till eller beroende av varandra. Ett dylikt kollektiv kan ha sin bakgrund i ett kreditavtal av något slag. Kollektivet kan också ha kommit till med anledning av att en borgenär överlåtit en del av en fordring som ursprungligen tillkom borgenären ensam till en eller flera andra borgenärer.
Därtill kan kollektivet ha bildats till följd av ett arvskifte genom vilket två eller flera dödsbodelägare kommit att få del i ett och samma fordringsförhållande. Andra vanligt förekommande borgenärskollektiv är sådana som bildas med anledning av ett lagreglerat insolvensförfarande av något slag.

Borgenärers kollektivinterna mellanhavanden kan ge upphov till ett stort antal rättsliga frågor. Svaren på dessa är inte sällan avhängiga av i vilket rättsligt paradigm ett visst borgenärskollektiv är hemmahörande. I avhandlingen behandlas sådana borgenärskollektiv som bildas inom ramen för syndikerade lån och obligationslån samt företagsrekonstruktions- och
konkursförfaranden. Framställningen syftar till att undersöka hur de fyra borgenärskollektiven ar att klassificera rättsligt och därmed finna en rättslig hemvist för de studerade kollektivborgenärernas interna rättsliga relationer. Avhandlingen är avsedd att utgöra en förstudie och förhoppningen är att de rön som studien resulterat i ska läggas till grund för fortsatt forskning på området.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Oskar Andrews

Doktorand

Juridiska institutionen

Nyheter