Stockholms universitet

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare som lämnat samtycke rörande kontaktuppgifter (2024)

Denna integritetsskyddspolicy gäller er som tidigare i en SLOSH-enkät lämnat samtycke till att SCB lämnar ut personnummer och kontaktuppgifter (namn, adress, telefon och E-post) till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Information kring hur Stressforskningsinstitutet behandlar dina övriga uppgifter, alltså inte personnummer och kontaktuppgifter, finner du på www.stressforskning.su.se/slosh-personuppgifter.

Stockholms universitet (org.nr.202100-3062) är personuppgiftsansvarig för den behandling av kontaktuppgifter och personnummer som sker på Stressforskningsinstitutet.

Varför samlar vi in ditt samtycke

Anledningen till att Stressforskningsinstitutet vissa år i enkäterna frågar om ditt samtycke till att få personnummer och kontaktuppgifter (namn, adress, telefon och E-post) utlämnande från Statistiska centralbyrån (SCB) är att kunna kontakta dig för deltagande i ytterligare enkäter, intervjuer och forskningsstudier.

Hur vi behandlar dina kontaktuppgifter och ditt personnummer

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför. Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Stressforskningsinstitutet utför. I denna integritetsskyddspolicy informeras endast om hur Stockholm universitet behandlar dina kontaktuppgifter och ditt personnummer. Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter.

Dina kontaktuppgifter och ditt personnummer förvaras åtskilt från övriga enkätsvar och endast ett fåtal individer med särskild behörighet vid Stressforskningsinstitutet har tillgång till dessa uppgifter. Kontaktuppgifterna används enbart för att kunna kontakta dig för deltagande i ytterligare enkäter, intervjuer och forskningsstudier. Ditt personnummer används enbart för att uppdatera dina kontaktuppgifter ifall dessa blivit inaktuella.

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar dina kontaktuppgifter och ditt personnummer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för Dataskyddsförordningen, även känd som GDPR.

Uppgifter om enskilda personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med dina kontaktuppgifter och ditt personnummer har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § samt 11 kap. 3§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hur länge sparas dina kontaktuppgifter och ditt personnummer?

Om samtycke lämnats för utlämnande av personnummer och kontaktuppgifter från SCB till Stressforskningsinstitutet i någon utav enkäterna under år 2023 gäller detta till och med år 2025 såvida du inte återkallar det innan dess. Samtycke som lämnats tidigare används inte längre, men om du redan gått med på att delta i en annan undersökning kan du komma att kontaktas inom ramen för den.

Överföring av kontaktuppgifter och personnummer till tredje land

Dina kontaktuppgifter och ditt personnummer kommer inte överföras till tredje land.

Rättigheter kring ditt samtycke av utlämnande av kontaktuppgifter och personnummer

Om du lämnat samtycke till att SCB lämnar ut ditt personnummer och dina kontaktuppgifter till Stressforskningsinstitutet har du rätt att när som helt dra tillbaka till samtycke och få ditt personnummer och dina kontaktuppgifter raderade. Du är välkommen att kontakta Stressforskningsinstitutet på e-post slosh.stress@su.se. Du har också ett antal andra rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Bland annat har du rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade. Du har även rätt att få ut och flytta dina uppgifter och invända mot behandlingen.

Om du anser att vi bryter mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att göra det till Stockholms universitets dataskyddsombud på e-post dso@su.se.

 

Äldre versioner av detta dokument

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare som lämnat samtycke rörande kontaktuppgifter (2023)

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare som lämnat samtycke rörande kontaktuppgifter (2020)