Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Sociala bestämningsfaktorer för lärande och hälsa i skolans kontext

Det svenska skolsystemet har genomgått stora strukturella förändringar under de senaste två decennierna vilket föranlett frågan om det också skett en ökad sortering av elever till skolor efter deras socioekonomiska och etniska bakgrund.

Syftet med det här forskningsprojektet är, för det första, att undersöka huruvida indikatorer på ”effektiva skolor” är kopplade till elevernas skolprestationer och psykiska hälsa. Här föreslår vi en ny datainsamling bland lärare i årskurs 9 i Stockholms skolor för att identifiera specifika skolkarakteristika som inte kan fångas genom information från eleverna själva (t.ex. lärares syn på ledningen av skolan, stressnivå och personalomsättning). För det andra, kommer projektet att undersöka den svenska skolan i jämförelse med ”kontextuella kontraster”.

En ökad kunskap inom detta område är användbar för att främja ungas skolprestationer och hälsa, samt stödja utsatta elever, och kan bidra till förståelsen av hur skolan kan fungera som en hälsofrämjande institution.

Projektbeskrivning

Det svenska skolsystemet har genomgått stora strukturella förändringar under de senaste två decennierna vilket föranlett frågan om det också skett en ökad sortering av elever till skolor efter deras socioekonomiska och etniska bakgrund, dvs. att skolor i områden med mer begränsade resurser fått allt färre elever från gynnsamma socioekonomiska förhållanden. Denna utveckling har rimligen även påverkat kvaliteten i undervisning och lärande ojämlikt mellan skolor, och kan i slutänden manifesteras i en ansamling av stress-relaterad ohälsa i mindre gynnade skolor, både hos elever och deras lärare.

Projektets syfte

Syftet med det här forskningsprojektet är, för det första, att undersöka huruvida indikatorer på ”effektiva skolor” är kopplade till elevernas skolprestationer och psykiska hälsa. Här föreslår vi en ny datainsamling bland lärare i årskurs 9 i Stockholms skolor för att identifiera specifika skolkarakteristika som inte kan fångas genom information från eleverna själva (t.ex. lärares syn på ledningen av skolan, stressnivå och personalomsättning). För det andra, kommer projektet att undersöka den svenska skolan i jämförelse med ”kontextuella kontraster”. Kina utgör en relevant kontrast till Sverige när det gäller mobbning med tanke på den stora skillnad i mobbningsfrekvens som föreligger mellan länderna, medan Finland framstår som en fruktbar kontrast när det gäller skolprestationer då det finns en markant skillnad till Sveriges nackdel enligt PISA-undersökningarna.

Vi kommer att genomföra en serie komparativa studier som lyfter fram dessa länderspecifika kontraster när det gäller betydelsen av skolförhållanden och social bakgrund för skolprestationer och hälsa, och med hjälp av stora stads- respektive landsrepresentativa datamaterial.

En ökad kunskap inom detta område är användbar för att främja ungas skolprestationer och hälsa, samt stödja utsatta elever, och kan bidra till förståelsen av hur skolan kan fungera som en hälsofrämjande institution.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Bitte Modin

Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Bitte Modin

Medlemmar

Anders Hjern

Professor, Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Anders Hjern

Sara Brolin Låftman

Universitetslektor/Studierektor forskarnivå

Institutionen för folkhälsovetenskap
Sara Brolin Låftman

Viveca Östberg

Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Viveca Östberg