Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fri forskning i internationell miljö

Stockholms universitet präglas av en akademisk internationell miljö med forskning och utbildning i nära samspel. Här är forskarna även lärare och bidrar på olika sätt till samhällsutvecklingen.

Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Detta sker inom två vetenskapsområden; humanvetenskapliga området med tre fakulteter: Humanistiska, Juridiska och Samhällsvetenskapliga fakulteten och naturvetenskapliga området med Naturvetenskapliga fakulteten.

Kunskapen och de nya forskningsresultaten förmedlas dels i utbildningarna, dels i olika typer av samverkan med det omgivande samhället. Tillsammans med ett aktivt arbete för öppen vetenskap bidrar universitetet på så vis långsiktigt till ett hållbart demokratiskt samhälle. 
 

 

Forskningsetik

Stockholms universitet värnar om forskningens kvalitet, integritet och självständighet, vilket förutsätter att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

Mer information om Stockholms universitets arbete rörande forskningsetik

 

Open science – öppen vetenskap

Öppen vetenskap handlar om att alla delar av den vetenskapliga forskningsprocessen ska vara tillgängliga. Stockholms universitet arbetar aktivt med att främja öppen vetenskap där forskningsresultat och forskningsdata presenteras och publiceras på ett tillgängligt sätt. En sådan öppen process hjälper inte bara till att stärka forskningen, den ger också samhällsmedborgarna bättre förutsättningar att ta del av ny kunskap. 

Genom att lyfta fram goda exempel och visa på möjligheter och utmaningar kan universitetet uppmuntra fler forskare att göra sina resultat tillgängliga för fler.

Läs mer om öppen vetenskap på bibliotekets webbplats

 

Open access

Svenska forskare som är anställda vid statliga universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Detta uppdrag underlättas av att forskningsresultat publiceras öppet tillgängligt, framförallt via open access.

Open access är den internationella och allmänt vedertagna termen för öppen tillgång till digital information, ofta i samband med vetenskaplig publicering.

Så arbetar universitetsbiblioteket med öppen tillgång

På denna sida