Stockholms universitet

Skogsforskning — hitta experter vid Stockholms universitet

Skogen är ständigt aktuell och ett viktigt område inom forskningen, både inom klimat- och hållbarhetsfrågor, möjligheten att hitta framtidens lösningar när det gäller material, mat och bränslen, men också när det gäller frågor om äganderätt och ekonomiska strukturer, nu och historiskt. Är du journalist och letar efter någon som kan kommentera eller förklara frågor som rör skogen? Välkommen att kontakta någon av våra experter.

Växtekologerna Kristoffer Hylander och Irena Koelmeijer forskar om torka i skogen
Hur påverkar extrem torka våra skogar? Växtekologerna Kristoffer Hylander och Irena Koelmeijer forskar om hur extrem väderlek påverkar skogens biologiska mångfald. Foto: Stockholms universitet

 

Skogen och klimatet

Ingrid Stjernquist, universitetslektor i systemanalys, naturresurshantering, miljöstyrning och hållbart skogsbruk.
Forskningsfokus: grön infrastruktur för ekologisk hållbarhet och människors välbefinnande, bioenergi, luftföroreningar, extrema klimat, markanvändning, hantering och konfliktanalys av de nationella miljömålen i fjällmiljön.
Kontakt: 08-16 49 56, ingrid.stjernquist@natgeo.su.se
Läs mer om Ingrid Stjernquists forskning

Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi
Forskningsfokus: Ekologisk och institutionell ekonomi i förhållande till ekosystemtjänster (alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet), klimatåtgärder, grön ekonomi, skogsbrukets klimatnytta.
Kontakt: 073-707 87 95, thomas.hahn@su.se
Läs mer om Thomas Hahns forskning

Victor Galaz, docent i statsvetenskap, biträdande föreståndare för Stockholm Resilience Centre, även verksam vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och Kungliga Vetenskapsakademien.
Forskningsfokus: Kopplingen mellan finansiella system och hållbar utveckling, bland annat storskaliga globala klimatförändringar. Stabiliteten i några av världens största skogar och därmed det globala klimatet påverkas av ett begränsat antal internationella investerares ekonomiska aktiviteter.
Kontakt: 08-674 70 83, victor.galaz@su.se
Läs mer om Victor Galaz forskning

Orri Stefánsson, docent i praktisk filosofi, även knuten till Institutet för framtidsstudier
Forskningsfokus: Beslutsfattande under extremt osäkra förhållanden, katastrofrisker och klimatetik.
Övriga frågor han gärna diskuterar: Klimatkompensation, t.ex. planering av träd. Våra skyldigheter gentemot framtida generationer att bevara vild skog och annan vildmark.
Kontakt: orri.stefansson@philosophy.su.se
Läs mer om Orri Stefánssons forskning

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt
Forskningsfokus: Miljörättsliga frågor med internationell infallsvinkel. Transnationella företags miljöansvar, och de rättsliga strukturernas betydelse för social-ekologiska systems förmåga att hantera förändringar och kriser. Miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”. Kopplingen mellan juridik och "planetära gränser".
Kontakt: jonas.ebbesson@juridicum.su.se
Läs mer om Jonas Ebbessons forskning

Anna Christiernsson, docent i miljörätt,
Forskningsfokus: Artskydd och områdesskydd, regelverk som är centrala i skogssammanhang. Sambanden mellan ekologi och juridik och rätten som styrmedel för att nå miljömål i komplexa, dynamiska och gränsöverskridande sammanhang.
Kontakt: anna.christiernsson@juridicum.su.se
Läs mer om Anna Christiernssons forskning

 

Skogsägande

Karin Åhman, professor i statsrätt
Forskningsfokus: ledamot i Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA), deltog i KSLA:s Äganderättsprojekt 2017-2020, som avsåg skog och jordbruk. Expert inom ämnena grundlagsjuridik och grundläggande rättigheter för enskilda och företag.
Kontakt: 08-16 37 89, karin.ahman@juridicum.su.se
Läs mer om Karin Åhmans forskning

Emmeline Laszlo Ambjörnsson, doktorand i kulturgeografi
Forskningsfokus: kvinnligt skogsägande, genus och jämställdhet inom skogsbruket
Kontakt: emmeline.laszlo.ambjornsson@humangeo.su.se
Läs mer om projektet om kvinnligt skogsägande

 

Skogshistoria

Björn Gunnarson, dendroklimatolog
Forskningsfokus: Miljöpåverkan som tex skogsbränder, insektsangrepp, stormar, föroreningar etc. syns i trädens årsringar och ger värdefull information om historiska och nutida förändringar i skogen.
Kontakt: 073-575 50 34, bjorn.gunnarson@natgeo.su.se
Läs mer om Björn Gunnarsons forskning

Fredrick Charpentier Ljungqvist, professor i historia, särskilt historisk geografi
Forskningsfokus: historia och paleoklimatologi (klimathistoria). Historiska landskapsförändringar av skog.
Kontakt: 070-662 07 28, fredrik.c.l@historia.su.se
Läs mer om Fredrik Charpentier Ljungqvists forskning

Sven Isaksson, docent i laborativ arkeologi, knuten till Arkeologiska forskningslaboratoriet.
Forskningsfokus: Matkultur och näringsfång under förhistorisk tid, inklusive "Skoglig arkeologi", forskning om arkeologiska lämningar efter mänskliga aktiviteter i skogen, som exempelvis tjärbränning.
Kontakt: 08-6747367, sven.isaksson@arklab.su.se
Läs mer om Sven Isakssons forskning

 

Framtidens material

Aji Mathew (endast engelska), Professor in material chemistry, director for Stockholm University Centre for Sustainable and Circular Systems (SUCCeSS)
Forskningsfokus: Bio-based functional materials. My current research has a strong focus on designing materials in the nanoscale for a sustainable society. The research activities span from isolating nanomaterials from biomass, processing of bio-based materials and their characterisation. Bio composites and hybrids for applications in bio-based membranes for water treatment, biomedical scaffolds, catalytic materials, as well as green and circular processes for recycling and upcycling of textiles are important focus areas.
Kontakt: 08-16 12 56, aji.mathew@mmk.su.se
Läs mer om Aji Mathews forskning

Joseph Samec, professor i organisk kemi och forskningsledare för Joseph Samec Research Group
Forskningsfokus: forskar om att skapa hållbara och effektiva värdekedjor från lågvärderade strömmar och avfall från skogsindustrin till produkter som idag kommer från fossila källor genom att applicera grön och hållbar kemi.
Kontakt: 070-559 25 11, joseph.samec@su.se
Läs mer om Joseph Samecs forskning

Mika Sipponen, biträdande lektor i hållbar materialkemi
Forskningsfokus: forskar om lignin – ett ämne som finns i träd och blir ofta restprodukt vid papperstillverkning. Lignin har potential att ersätta både kol och olja.     
Kontakt: 08-16 12 58, mika.sipponen@mmk.su.se
Läs mer om Mika Sipponens forskning

Läs mer om Mika Sipponens forskargrupp Mika Sipponen lab

Edouard Pesquet, docent i molekylär växtfysiologi
Forskningsfokus: växt- och trädgenetisk modifiering, växters stamceller, växter som hämmar klimatförändringar, växtbiomassa, trälignin.
Kontakt: 08-16 37 60, edouard.pesquet@su.se
Läs mer om Edouard Pesquets forskning

 

Växter, djur och artrikedom

Kristoffer Hylander, landskapsekolog
Forskningsfokus: hur artrikedom och artsammansättning varierar i tid och rum i brukade skogslandskap i Sverige och i mosaiklandskap i Etiopien.
Kontakt: kristoffer.hylander@su.se
Läs mer om Kristoffer Hylanders forskning

Caroline Greiser, landskapsekolog
Forskningsfokus: Biologisk mångfald, skogsbruk, klimat, särskilt mikroklimat - hur människor ändrar det och och vilka konsekvenser det har för växter och insekter.
Kontakt: 076-4152485, caroline.greiser@su.se
Läs mer om Caroline Greisers forskning

Ayco Tack, docent vid institutionen för ekologi, miljö och botanik
Forskningsfokus: Ekar, interaktionen mellan växter, mikrober och insekter
Kontakt: 08-16 39 59, ayco.tack@su.se
Läs mer om Ayco Tacks forskning


Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida