Stockholms universitet logo, länk till startsida

Skola och utbildning – experter vid Stockholms universitet

Nedan listas ett urval av universitetets forskare som kan svara på frågor om skola och utbildning. Bra att veta är att många forskare har sina 08-nummer kopplade till en mobiltelefon.

Ylva Wibaeus, universitetslektor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: undervisning och lärande i skolämnet historia och samhällsorienterade ämnen i grundskolan, samt skolans värdeuppdrag och hur det kan integreras i ämnesundervisning inkluderat frågor om hur antisemitism och rasism kan bekämpas. Engagerad i frågor som rör barns rättigheter och barnets rätt till respekt på alla nivåer i samhället. Ordförande i Svenska Korczaksällskapet.
Tfn: 08-120 766 82, e-post: ylva.wibaeus@su.se

Teresa Cerratto Pargman, professor, Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsinriktning: För- och nackdelar med teknikstött lärande. Genom att använda AI-tekniker i högre utbildning kan vi optimera lärandet, höja utbildningskvaliteten och minska studentbortfallet. Samtidigt leder insamlingen av studentdata till flera etiska och juridiska utmaningar.
Tfn: 08-16 16 98, e-post: tessy@dsv.su.se

Patrik Hernwall, docent i pedagogik och medieteknik, Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsinriktning: Skolutveckling, särskilt kopplat till elevperspektiv, samt användandet av digital teknik i olika utbildningsmiljöer (grundskolan, gymnasiet och universitetet). Fokuserar för närvarande på sakernas internet (Internet of Things – IoT).
Tfn: 08-16 16 13, e-post: hernwall@dsv.su.se

Thashmee Karunaratne, docent, Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsinriktning: Digitalisering av lärande; design och analys, med särskilt fokus på kompetensutveckling och färdigheter förknippade med digitalisering. Studerar bland annat hur data som genereras i onlinekurser kan användas i utvärderingar.
Tfn: 08-16 16 05, e-post: thasmee@dsv.su.se

Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan, tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Tfn: 08-120 764 78, e-post: mara.allodi@specped.su.se

Ketil Thorgersen, universitetslektor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: musikundervisning i grundskolan och i kulturskolan, särskilt musikaliskt lärande utanför institutionerna såsom i Black metal band och inom frikyrkan, har publicerat mycket kring estetiska lärprocesser och driver också en tidskrift (ejpae.com) för vetenskapliga publikationer i skärningspunkten mellan pedagogisk filosofi och estetiska ämnen.
Tfn: 08-120 765 13, e-post: ketil.thorgersen@su.se

Eva Österlind, professor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: drama i skolan, gymnasieelevers motiv till att välja estetiska programmet.
Tfn: 08-120 765 38, e-post: eva.osterlind@su.se

Arniika Kuusisto, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: mångfald i förskolan, särskilt frågor som rör minoritetskulturer och religioner bland barn och unga, mobbning särskilt när det gäller religion, hur barns värderingar skapas i förskolans miljö, hur läroplan och det vardagliga samverkar med förskollärares agerande, vilka värderingar barn får med sig, samt kunnig i frågor som rör det finska och det brittiska skol- och förskolesystemen.
Tfn: 08-120 762 75, e-post: arniika.kuusisto@buv.su.se

Monica Axelsson, professor emerita, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk, nyanlända och lärande, yngre andraspråkselevers meningsskapande i naturvetenskap.
Tfn: 08-120 766 46, e-post: monica.axelsson@isd.su.se

Camilla Bardel, professor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: tvärspråkliga influenser i tredjespråksinlärning och flerspråkighet, avancerade nivåer av främmande språks- och andraspråksinlärning, korpuslingvistik och lexikografi.
Tfn: 08-120 767 23, e-post: camilla.bardel@su.se

Eva Norén, docent, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: flerspråkiga elevers möjligheter att positionera sig och ta utrymme som engagerade och lärande individer i matematikklassrummet, språkutvecklande arbetssätt i matematik.
Tfn: 08-120 766 29, e-post: eva.noren@su.se

Ali Osman, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: att vidga förståelsen av främst de institutionella villkoren för social inkludering i det svenska samhället, utrikesfödda ungdomar och infödda svenskar från hem med låg studievana och vilka resurser dessa ungdomar mobiliserat för att uppnå akademisk framgång, samt betydelsen av folkbildningsinstitutioner, särskild invandrarföreningarnas integrationsarbete.
Tfn: 08-120 763 01, e-post: ali.osman@edu.su.se

Nihad Bunar, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: Skolans villkor i det mångkulturella samhället samt relationer mellan migration och utbildning, förändrade verksamhetsvillkor för grundskolor i mångkulturella områden, om friskolor, om valfrihetens påverkan på skolsystemet i allmänhet och på mångkulturella skolor i synnerhet, om elever som väljer att stanna kvar på sin skola och de som byter, om statliga insatser i socialt utsatta områden och deras effekter, om integrationspolitiken, om hatbrott och samhällets respons, om nyanlända och lärande.
Tfn: 070-363 93 32, e-post: nihad.bunar@specped.su.se

Helena Hemmingsson, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: barn och ungdomar med funktionshinder eller särskilda utbildningsbehov, möjligheter och hinder för deltagande i skolan och i övergången till arbete, särskilt hur stöd till studenter med speciella utbildningsbehov utformas, genomförs och uppfattas med fokus på IKT.
Tfn: 08-120 764 29, e-post: helena.hemmingsson@specped.su.se

Arniika Kuusisto, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: mångfald i förskolan, särskilt frågor som rör minoritetskulturer och religioner bland barn och unga, mobbning särskilt när det gäller religion, hur barns värderingar skapas i förskolans miljö, hur läroplan och det vardagliga samverkar med förskollärares agerande, vilka värderingar barn får med sig, samt kunnig i frågor som rör det finska och det brittiska skol- och förskolesystemen.
Tfn: 08-120 762 75, e-post: arniika.kuusisto@buv.su.se

Anne-Li Lindgren, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: Barnforskning i skärningspunkten mellan barndomsstudier, barnkultur, förskola, mediestudier, kulturstudier, barndomshistoria och visuella studier.
Tfn: 08-120 763 18, e-post: anne-li.lindgren@buv.su.se

Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan, tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Tfn: 08-120 764 78, e-post: mara.allodi@specped.su.se

Lucas Gottzén, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: genus och generation i relation till föräldraskap och familjeliv samt om känslor, kroppslighet och identitetsgörande bland barn, unga och vuxna män, främst känslor i relation till killars våld och barn utsatta för våld.
Tfn: 08-120 762 24, e-post: lucas.gottzen@buv.su.se

Rickard Jonsson, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: pojkars normbrott i skolan, ungas språkanvändning och identitetsskapande, maskulinitet, etnicitet och förortsslang.
Tfn: 120 762 00, e-post: rickard.jonsson@buv.su.se

Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan, tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Tfn: 08-120 764 78, e-post: mara.allodi@specped.su.se

Per-Arne Karlsson, universitetslektor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: undervisning och lärande i historia inom grund- och gymnasieskola samt högre utbildning.
Tfn: 08-120 766 73, e-post: per-arne.karlsson@su.se

Ylva Wibaeus, universitetslektor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: undervisning och lärande i skolämnet historia och samhällsorienterade ämnen i grundskolan, samt skolans värdeuppdrag och hur det kan integreras i ämnesundervisning, inkluderat frågor om hur antisemitism och rasism kan bekämpas. Engagerad i frågor som rör barns rättigheter och barnets rätt till respekt på alla nivåer i samhället. Ordförande i Svenska Korczaksällskapet.
Tfn: 08-120 766 82, e-post: ylva.wibaeus@su.se

Klara Bolander Laksov, professor, föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) vid Stockholms universitet.
Forskningsinriktning: högskolepedagogik och medicinsk pedagogik
Tfn: 08-120 763 02, e-post: klara.bolander.laksov@edu.su.se

Max Scheja, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: studenters lärprocesser i olika utbildningskontexter, villkor för högskolepedagogisk utveckling.
Tfn: 08-16 44 61, e-post: max.scheja@edu.su.se

 

Rickard Jonsson, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: ungas språkanvändning och identitetsskapande, pojkars normbrott i skolan, ungas identitetsformering på nätet.
Tfn: 120 762 00, e-post: rickard.jonsson@buv.su.se

Petter Sandgren, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Historiska och utbildningssociologiska perspektiv på förhållandet mellan utbildning och social klass, med tyngdpunkt på eliter och elitutbildningar, även forskning om EU:s påverkan på svensk utbildning och forskning.
Tfn: 08-120 763 75, e-post: petter.sandgren@edu.su.se

Ketil Thorgersen, universitetslektor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: musikundervisning i grundskolan och i kulturskolan, särskilt musikaliskt lärande utanför institutionerna såsom i Black metal band och inom frikyrkan, har publicerat mycket kring estetiska lärprocesser och driver också en tidskrift (ejpae.com) för vetenskapliga publikationer i skärningspunkten mellan pedagogisk filosofi och estetiska ämnen.
Tfn: 08-120 765 13, e-post: ketil.thorgersen@su.se

Ulf Fredriksson, universitetslektor och docent, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: pojkars läsning, studenter med invandrarbakgrund, internationella studier i läsfärdighet, användning av IKT i skolor och jämförande och internationell utbildning.
Tfn: 08-120 764 02, e-post: ulf.fredriksson@edu.su.se

Max Strandberg, universitetslektor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: läxor om och för kulturell mångfald, skrivit Skolverkets stödmaterial om läxor, forskning med lärare på skola om undervisning för att utveckla elevers förmåga till empati och kritiskt tänkande, ämnesdidaktisk SO-forskning inom forskarskolan STLS.
Tfn: 08-120 763 66, e-post: max.strandberg@su.se

Paul Andrews, professor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: hur effektivt matematik kan undervisas till elever i alla åldrar, fokus på problemlösning, linjära ekvationer och grundläggande taluppfattning, samt hur matematikundervisning ser ut i olika länder.
Tfn: 08-120 766 14, e-post: paul.andrews@su.se

Samuel Sollerman, föreståndare för provutvecklings- och forskningsgruppen "Bedömning av kunskap och kompetens" (PRIM-gruppen).
Forskningsinriktning: validitet i storskaliga mätningar av matematikkunskaper. Detta område inrymmer frågeställningar om relationen mellan internationella storskaliga mätningar och matematikkunskaper i en nationell kontext.
Tfn: 08-120 766 33, e-post: samuel.sollerman@su.se

Paola Valero, professor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: Varför och hur kan matematikundervisning ses som en politisk fråga? Kopplingen mellan reform och möjligheter att bygga demokratiska relationer kring matematik i skolor.
Tfn: 08-120 768 21, e-post: paola.valero@su.se

Iann Lundegård, docent, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: gymnasieelevers diskussioner om miljö och hållbar utveckling, hur de tar ställning etiskt och politiskt och vilken roll undervisningen spelar i elevernas identitetsutveckling, samt områden i no-undervisningen som hjälper elever att hantera kritiska komplexa samhällsproblem förknippade med ovisshet, innefattar riskbedömning och leder till ställningstaganden.
Tfn: 08-120 766 21, e-post: iann.lundegard@su.se

Ann-Christin Cederborg, professor, Psykologiska institutionen
Forskningsinriktning: utsatta barn och unga, barn och unga som brottsoffer och förövare, barn i asylprocess, kränkningar av barn och ungdomar på nätet, i förskolan och skolan.
Tfn 08-120 762 21, e-post ann-christin.cederborg@psychology.su.se

Arniika Kuusisto, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: mångfald i förskolan, särskilt frågor som rör minoritetskulturer och religioner bland barn och unga, mobbning särskilt när det gäller religion, hur barns värderingar skapas i förskolans miljö, hur läroplan och det vardagliga samverkar med förskollärares agerande, vilka värderingar barn får med sig, samt kunnig i frågor som rör den finska och den brittiska förskolan.
Tfn: 08-120 762 75, e-post: arniika.kuusisto@buv.su.se

Camilla Bardel, professor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: tvärspråkliga influenser i tredjespråksinlärning och flerspråkighet, avancerade nivåer av främmande språks- och andraspråksinlärning, korpuslingvistik och lexikografi.
Tfn: 08-120 767 23, e-post: camilla.bardel@su.se

Nihad Bunar, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: Har fått regeringens uppdrag att utreda modersmålsundervisningen, att analysera och bedöma om och hur studier i ämnet modersmål, respektive studiehandledning på modersmål, förbättrar elever­nas studieresultat, bland annat elevernas behörighet till gym­nasie­skolans nationella program.
Tfn: 070-363 93 32, e-post: nihad.bunar@specped.su.se

Christina Hedman, professor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: skolämnet svenska som andraspråk, modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat, textsamtalets stöttande funktion.
Tfn: 08-120 766 90, e-post: christina.hedman@su.se

Ketil Thorgersen, universitetslektor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: musikundervisning i grundskolan och i kulturskolan, särskilt musikaliskt lärande utanför institutionerna såsom i Black metal band och inom frikyrkan, har publicerat mycket kring estetiska lärprocesser och driver också en tidskrift (ejpae.com) för vetenskapliga publikationer i skärningspunkten mellan pedagogisk filosofi och estetiska ämnen.
Tfn: 08-120 765 13, e-post: ketil.thorgersen@su.se

Nihad Bunar, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: Skolans villkor i det mångkulturella samhället samt relationer mellan migration och utbildning, förändrade verksamhetsvillkor för grundskolor i mångkulturella områden, om friskolor, om valfrihetens påverkan på skolsystemet i allmänhet och på mångkulturella skolor i synnerhet, om elever som väljer att stanna kvar på sin skola och de som byter, om statliga insatser i socialt utsatta områden och deras effekter, om integrationspolitiken, om hatbrott och samhällets respons, om nyanlända och lärande.
Tfn: 070-363 93 32, e-post: nihad.bunar@specped.su.se

Fredrik Hertzberg, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: övergången skola–arbetsliv för ungdomar med utländsk bakgrund, med fokus på identitet, inkludering och exkludering.
Tfn: 08-120 763 68, e-post: fredrik.hertzberg@edu.su.se

Ali Osman, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: att vidga förståelsen av främst de institutionella villkoren för social inkludering i det svenska samhället, utrikesfödda ungdomar och infödda svenskar från hem med låg studievana och vilka resurser dessa ungdomar mobiliserat för att uppnå akademisk framgång, samt betydelsen av folkbildningsinstitutioner, särskilt invandrarföreningarnas integrationsarbete.
Tfn: 08-120 763 01, e-post: ali.osman@edu.su.se

Maria Andrée, universitetslektor och docent, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: elevers deltagande och lärande i naturvetenskaplig undervisning, vad det innebär att utveckla viss kunskap och om relationen mellan undervisning och lärande, samt elevers naturvetenskapliga lärande i laborativt undersökande arbete, vetenskaplig ledare för Stockholm teaching & learning studies (STLS).
Tfn: 08-120 765 94, e-post: maria.andree@su.se

Per-Olof Wickman, professor emeritus, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: undervisning i naturvetenskapliga ämnen, utvecklar modeller som lärare kan använda för att analysera undervisningen för att bättre stödja elevers lärande, föreståndare för forskarskola i samarbete med kommuner.
Tfn: 08-120 765 91, e-post: per-olof.wickman@su.se

Samuel Sollerman, föreståndare för provutvecklings- och forskningsgruppen "Bedömning av kunskap och kompetens" (PRIM-gruppen).
Forskningsinriktning: validitet i storskaliga mätningar av matematikkunskaper. Detta område inrymmer frågeställningar om relationen mellan internationella storskaliga mätningar och matematikkunskaper i en nationell kontext.
Tfn: 08-120 766 33, e-post: samuel.sollerman@su.se

Ulf Fredriksson, universitetslektor och docent, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: ansvarade för läsförståelsedelen i de svenska Pisa-undersökningarna 2009 och 2012, deltog i genomförandet av PISA 2015, utredning om införande av en läsa-skriva-räkna-garanti, ledamot i regeringens läsdelegation.
Tfn: 08-120 764 02, e-post: ulf.fredriksson@edu.su.se

Inger Eriksson, professor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: vilket lärande som möjliggörs i olika undervisningspraktiker och hur forskare och lärare kan förenas kring ett gemensamt intresse för en didaktisk och innehållsligt mera kvalificerad undervisning.
Tfn: 08-120 762 31, e-post: inger.eriksson@su.se

Maria Andrée, docent, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: elevers deltagande och lärande i naturvetenskaplig undervisning, vad det innebär att utveckla viss kunskap och om relationen mellan undervisning och lärande, samt elevers naturvetenskapliga lärande i laborativt undersökande arbete, vetenskaplig ledare för Stockholm teaching & learning studies (STLS).
Tfn: 08-120 765 94, e-post: maria.andree@su.se

Jenny Berglund, professor, Institutionen för de ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: olika former av religionsundervisning, speciellt islamundervisning, minoritetsreligionsundervisning, både inom och utom ramen för den statliga skolan.
Tfn: 08-674 77 81, e-post: jenny.berglund@su.se

Caroline Klintborg, universitetslektor och docent, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: hur yngre människor talar om tro och religion och vilken betydelse det kan få för religionskunskapsämnet, samt frågan huruvida religionsämnet kan uppfattas bidra till eller stjälpa uppväxande generationers förståelse för tro och religion.
Tfn: 08-120 768 16, e-post: caroline.gustavsson@su.se

(hitta forskare inom SO även under rubrikerna Historieämnet och Religionsämnet)

Cecilia Lundholm, professor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: undervisning och lärande i olika samhällsvetenskapliga ämnen i grund- och gymnasieskolan samt högre utbildning, främst ekonomi, statsvetenskap och geografi.
Tfn: 08-16 40 42, e-post: cecilia.lundholm@su.se

Maria Olson, professor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: relationen mellan utbildning och demokrati och medborgarskap, med ett särskilt intresse för skolan samhällsorienterande ämnen, framför allt samhällskunskap och religionskunskap.
Tfn: 08-16 45 81, e-post: maria.olson@su.se

Johan Sandahl, docent, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: undervisning i samhällskunskap, särskilt hur undervisningen kan ses som en del av elevernas medborgarbildning.
Tfn: 08-16 15 48, e-post: johan.sandahl@su.se

Auli Arvola Orlander, docent, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: Ämnet sex och relationer i skolan, hur kunskapsområdet konstrueras i den dagliga skolverksamheten, och de kunskaper och förmågor som unga människor tillägnar sig i ämnet.
Tfn: 08-120 765 96, e-post: auli.arvola.orlander@su.se

Mats Börjesson, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsinriktning: skolorganisation och kulturpolitik, hur organisationer skapar sig själva och sina uppgifter, och vilket idealt medborgarskap som skol- och kulturpolitiken av idag producerar.
Tfn: 08-120 762 18, e-post: mats.borjesson@buv.su.se

Marianne Döös, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Organisation och ledarskap, hur ledarskap i skola och förskola kan organiseras.
Tfn: 08-16 31 59, e-post: marianne.doos@edu.su.se

Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Tfn: 08-120 764 78, e-post: mara.allodi@specped.su.se

Helena Hemmingsson, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: barn och ungdomar med funktionshinder eller särskilda utbildningsbehov, möjligheter och hinder för deltagande i skolan och i övergången till arbete, särskilt hur stöd till studenter med speciella utbildningsbehov utformas, genomförs och uppfattas med fokus på IKT.
Tfn: 08-120 764 29, e-post: helena.hemmingsson@specped.su.se

Simon Vehmas, professor, Specialpedagogiska institutionen
Forskningsinriktning: teoretiska och etiska frågor relaterade till handikappforskning, frågor som rör ontologi samt den moraliska och politiska betydelsen av funktionsnedsättningar, etnografisk forskning kring personer med svåra intellektuella och multipla funktionsnedsättningar och vad som gör ett bra liv för dem.
Tfn: 08-120 764 68, e-post: simo.vehmas@specped.su.se

Fredrik Hertzberg, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: övergången skola–arbetsliv för ungdomar med utländsk bakgrund, med fokus på identitet, inkludering och exkludering.
Tfn: 08-120 763 68, e-post: fredrik.hertzberg@edu.su.se

Monica Axelsson, professor emerita, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk, nyanlända och lärande, yngre andraspråkselevers meningsskapande i naturvetenskap.
Tfn: 08-120 766 46, e-post: monica.axelsson@su.se

Christina Hedman, professor, Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsinriktning: skolämnet svenska som andraspråk, modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat, textsamtalets stöttande funktion.
Tfn: 08-120 766 90, e-post: christina.hedman@su.se

Petter Sandgren, vik universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: Historiska och utbildningssociologiska perspektiv på förhållandet mellan utbildning och social klass, med tyngdpunkt på eliter och elitutbildningar, även forskning om EU:s påverkan på svensk utbildning och forskning.
Tfn: 08-120 763 75, e-post: petter.sandgren@edu.su.se

Camilla Thunborg, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: hur studenter formar och förändrar sina identiteter under högre studier, hur yrkesidentiteter formas inom hälso- och sjukvården, vad som händer med människors yrkesidentiteter vid organisationsförändringar samt i relation till ett förändrat arbetsliv.
Tfn: 08-16 39 29, e-post: camilla.thunborg@edu.su.se

Lázaro Moreno Herrera, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsinriktning: yrkeskunnande och lärande, hur lärare ska rustas för att utbilda framtidens anställda i olika industri- och serviceyrken, slöjdämnets organisering för att väcka intresse för teknik och praktisk problemlösning.
Tfn: 08-120 765 52, e-post: lazaro.moreno@edu.su.se

 

Presstjänsten vid Stockholms universitet

08-16 40 90
press@su.se

 

Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida